Omvärdering av skogsmark

BillerudKorsnäs har genomfört en värdering av cirka 36 000 hektar skogstillgångar, varav cirka 18 000 hektar är produktiv skog i vilken de biologiska tillgångarna har värderats enligt IAS41. Samtidigt har bolaget valt att ändra redovisningsmetod för värdering av skogsmarkstillgångar från förvärvsmetoden till omvärderingsmetoden baserad på verkligt värde, främst baserat på transaktionspriser för skogsfastigheter i jämförbara områden.

Merparten av skogarna ligger i fjällnära områden i Jämtland och Dalarna, där andelen produktiv skog är relativt låg. Cirka 2 000 hektar, varav 1 000 är produktiv, ligger i anslutning till koncernens produktionsanläggningar. Enligt aktuell marknadsstatistik bedöms genomsnittspriset för skogstillgångarna vara cirka 10 900 SEK per hektar. Baserat på detta värderas skogstillgångarna till cirka 393 miljoner SEK.
 
Detta verkliga värde överstiger tidigare redovisat bokfört värde med 280 miljoner SEK. Värdeförändringen relaterad till biologiska tillgångar på 132 miljoner SEK kommer att redovisas i resultaträkningen och som en jämförelsestörande post i resultatet för det andra kvartalet 2020. Värdeförändringen relaterad till skogsmark på 148 miljoner SEK kommer att redovisas i Övrigt totalresultat. 

BillerudKorsnäs förväntar sig som ett resultat av transaktionerna med Bergvik Skog Öst under 2019 att äga ytterligare 15 400 hektar skogstillgångar, varav cirka 5 500 hektar är produktiv skogsmark, när lantmäteriförättningarna för dessa fastigheter är slutförda. Dessa skogstillgångar kommer vid den tidpunkten att omvärderas enligt koncernens redovisningsprinciper.


För mer information, vänligen kontakta:
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 klockan 10.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar