BIMobject: Kvartalsrapport april - juni 2020

Report this content

Finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning MSEK 34,8 (34,4), +1%.
   
 • Nettoomsättning inom Platform MSEK 26,2 (23,4), +12%.
   
 • EBITDA MSEK -14,6 (-33,3), motsvarande en EBITDA-marginal om -42% (-97%).
   
 • Resultat per aktie SEK -0,16 (-0,29).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -4,2 (-28,4).
   
 • Ackumulerat antal användare i tusental ökade med 32% procent till ca 2 021 (1 542).
   
 • Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 60,4 miljoner (40,1).
   
 • Antal varumärken uppgick till 1 874 (1 553).

Väsentliga händelser under perioden

 • Besparingsprogram om MSEK 50 på årlig basis initierades.
   
 • Stefan Larsson lämnade sitt operativa ansvar i bolaget.
   
 • Årsstämman 4 juni 2020 utsåg Sara Börsvik och Peter Bang till nya styrelseledamöter och Johan Svanström till ny styrelseordförande. Den tidigare styrelseordföranden, Anders Wilhjelm, och ledamoten Patrick Söderlund avböjde omval.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

* Kortfristiga placeringar har efter ändrad bedömning separerats från likvida medel i kassaflödesanalysen. För jämförbarhet har alla jämförelsetal räknats om.

VD-ord

The next normal

I juni 2020 publicerade den globala managementkonsulten McKinsey & Company en rapport med titeln “The Next Normal in Construction - How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem”. Rapporten pekar ut COVID-19 som en massiv katalysator för den redan pågående digitaliseringen av världens största industri, byggindustrin, och BIM som en nyckelkomponent.

Det är med detta perspektivet jag ser tillbaka på det andra kvartalet. Helt klart är COVID-19 en humanitär, social och ekonomisk kris som skakat världen. I det sammanhanget har BIMobject gjort vårt bästa för att skydda våra anställda och kunder. Vi har också gjort vad vi kan för att bistå i krisen, genom att lansera vårt eget initiativ för att marknadsföra tillverkare av utrustning för akutsjukhus gratis.

Men om man ser på COVID-19 från vår privilegierade position som ett bolag som möjliggör digitalisering, så tror jag att påverkan på BIMobject varit starkt positiv. Skiftet från analog till digital marknadsföring och försäljning av byggprodukter har accelererat radikalt. När mässor stänger och kunderna undviker fysiska möten kommer digitala marknadsföringskanaler som BIMobject att ta mer och mer av de miljarder dollar som läggs på att marknadsföra byggprodukter årligen. Digital försäljning och marknadsföring är snabbt på väg att bli “the next normal” även i den väldigt traditionella byggindustrin.

Vår väg genom krisen

“Kasta aldrig bort en allvarlig kris” har varit vårt motto under kvartalet. När vår kunder stängde sina kontor och frös sina investeringar insåg vi snabbt att vi inte längre kunde styra när en ny kund skulle signera sitt avtal.

Vi valde istället att lägga vår energi där vi kunde påverka. För det första fokuserade vi på kontraktsförnyelser och kundfordringar, med målet att minimera kundförluster och förfallna fordringar. För det andra bestämde vi oss för att accelerera omorganisationen av våra regionala dotterbolag, genom besparingsprogrammet på MSEK 50 som inleddes i april.

Jag är stolt över att vi uppnådde vår målsättning. Försäljningen inom Platform växte 12%. Medan inflödet av nya kunder minskade förblev kundförlusterna stabila och låga. Vår kostnadsbas fortsatte att krympa, ner 29% jämfört med föregående år, och jag är säker att vi kommer att uppnå merparten av vårt besparingsmål redan 2020. Det löpande kassaflödet förbättrades också dramatiskt i och med att vi fortsatte driva in kundfordringar. Vi närmar oss snabbt en position där vi kan styra om och hur snart vi blir lönsamma.

En ny säljmodell

Jag vill betona att vår regionala omorganisation inte bara handlar om besparingar. Vi har sagt upp dyra och underutnyttjade säljare, men vi har också omformat organisationen till tre funktioner - Prospecting, Sales och Customer Success - var och en med sina mål, ansvarsområden och mätetal. Det gör det möjligt att attrahera, vinna och vårda kunder bättre genom specialisering, och att anställa selektivt där vi ser ett tydligt värde.

I kvartalet lanserade vi också vår nya, enklare och mer värde-baserade prismodell. Det gör det möjligt för oss att vinna små kunder direkt online och att ge våra existerande kunder en tydlig uppgraderingsväg. Då de flesta av våra kunder har årliga kontrakt kommer ökningarna i listpriser att gradvis påverka omsättningen allt eftersom kontrakten förnyas de kommande 12 månaderna.

Fokuserade på tillväxt

I och med att vår transformation till ett äkta plattformsbolag nästan är klar, och vår finansiella position är under kontroll, kommer vi andra halvåret 2020 att helt och hållet fokusera på tillväxt i användare och omsättning - organisk och förvärvad. 

Carl Silbersky
VD

Rapportpresentation

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen kl 14.00 CEST den 30 juli 2020

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/bimobject-q2-report-2020

Teleconference: Telefonnummer SE: +46851999383 UK: +443333009266 US: +18335268395

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (investors.bimobject.com)

För mer information, vänligen kontakta
Carl Silbersky – VD

Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt Carl Silberskys försorg, för offentliggörande 30 juli 2020 kl 08.00 CEST.

Om BIMobject
BIMobject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com och www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som förser 2,0 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom arkitekter och byggingenjörer, med digital produktinformation (BIM-objekt) från över 1.800 varumärken för byggprodukter. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 134 MSEK.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca, +46-8-528 00 399.