BIMobject AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2018. Patrick Söderlund och Hjalmar Winbladh föreslås som nya styrelseledamöter i BIMobject AB. Split 2:1 föreslås.

Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i BIMobject AB har meddelat att de föreslår att Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund väljs till nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma onsdagen den 5 september 2018. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Larsson (VD), Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund. Vidare föreslås ändrad ersättning till styrelsen. Nytt arvode utgår med 800 000 kronor, fördelat mellan styrelseordförande och Söderlund om 400 000 kronor vardera. Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 2:1.

Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets marknadsföringsteam. Patrick ledde även tidigare EA Worldwide Studios, vilka bland annat ligger bakom spelserierna Need for Speed och The Sims. Han grundade även Refraction Games, senare uppköpta av DICE, som under tidigt 2000-tal startade och utvecklade Battlefield-serien. Patrick kommer lämna sin anställning vid Electronic Arts senare i år.

Hjalmar Winbladh, född 1968 och svensk medborgare, är Partner på EQT Partners och Head of EQT Ventures advisory team på EQT Ventures. Innan grundandet av EQT Ventures startade Hjalmar IT-bolaget Sendit AB, vilka sedermera blev uppköpta av Microsoft. Hjalmar har även varit grundare och medgrundare av bolag som Wrapp, Rebtel och Epidemic Sound. På EQT Ventures arbetar han med portföljbolag såsom Wolt, Codacy, Home och Peltarion. Hjalmar är utbildad vid Stockholms Universitet samt INSEAD.

"Jag har varit verksam inom spelutveckling sedan 90-talet, och jag har sett industrin gå från analogt och offline till digitalt och online med miljontals användare samtidigt. Med mina extensiva erfarenheter från ett av världens största spelbolag - Electronic Arts - ser jag fram emot att tackla några av de utmaningar som digitala bolag ofta möter: skalbarhet, betalningslösningar och en aktiv community. Via mitt byggbolag Ortalis Group har jag även på nära håll sett de prövningar som produkttillverkare, fastighetsförvaltare och byggbolag dagligen ställs inför. Det känns därför väldigt positivt att få arbeta med BIMobjects styrelse och använda mina erfarenheter för att snabba upp den digitala omvandlingen i fortfarande relativt analoga branscher", säger Patrick Söderlund.  

"Patrick har unika erfarenheter av att skala upp digitala projekt från initiala skeden till att slutligen bli världsledande produkter. Med hans expertis kommer vi fortsätta utveckla BIMobject till en global vinnare där hela världens bygg- och inredningsprodukter kommer finnas samlade på våra plattformar. Därtill kommer Hjalmars omfattande kunskaper från att driva teknikbolag hjälpa oss att fortsatt revolutionera branscher som inte ännu omfamnat digitaliseringen fullt ut", säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject.

För fullständig kallelse se nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email:info@bimobject.com
 

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Kallelse till extra bolagsstämma i BIMobject AB (publ)

Aktieägarna i BIMobject AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 september 2018, kl. 10:00 på Studio, Nordenskiöldsgatan 24, våning 2, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 augusti 2018, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 augusti 2018, skriftligen på adress BIMobject AB, c/o Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 30 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bimobject.com och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 59 474 842. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
8. Styrelsearvode
9. Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning (split)
10. Stämman avslutas

Val av styrelseledamöter (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att bolagsstämman beslutar (i) att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter, samt (ii) om nyval av Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ben O'Donnell lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med bolagsstämman. Styrelsen kommer därefter att bestå av Stefan Larsson, Anders Wilhjelm (ordförande), Johannes Reischböck, Philippe Butty, Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund.

Hjalmar Winbladh, född 1968 och svensk medborgare, är Partner på EQT Partners och Head of EQT Ventures advisory team på EQT Ventures. Innan grundandet av EQT Ventures startade Hjalmar IT-bolaget Sendit AB, vilket sedermera blev uppköpt av Microsoft. Hjalmar har även varit grundare och medgrundare av bolag som Wrapp, Rebtel och Epidemic Sound. På EQT Ventures arbetar han med portföljbolag såsom Wolt, Codacy, Home och Peltarion. Hjalmar är utbildad vid Stockholms Universitet samt INSEAD.

Patrick Söderlund, född 1973 och svensk medborgare, är Chief Design Officer samt Executive Vice President på Electronic Arts. I denna roll leder han bland annat utvecklingen av bolagets tekniska innovationer och bolagets marknadsföringsteam. Patrick ledde tidigare EA Worldwide Studios, vilka bland annat ligger bakom spelserierna Need for Speed och The Sims. Han grundade även Refraction Games, senare uppköpt av DICE, som under tidigt 2000-tal startade och utvecklade Battlefield-serien. Patrick kommer lämna sin anställning vid Electronic Arts senare i år.

Styrelsearvode (punkt 8)
Aktieägare representerande cirka 49 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att, med ändring av årsstämmans beslut, styrelsearvode ska utgå med totalt 800 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till Patrick Söderlund. Inget arvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Aktieuppdelning (split) (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning av de befintliga utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1 till 118 949 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor på Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö samt på bolagets webbplats www.bimobject.com senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bimobject.com.

Malmö i augusti 2018
BIMobject AB (publ)
Styrelsen genom Styrelseordförande Anders Wilhjelm

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson, CFO
Tel: +46 72 888 02 53
Email: stefan.hansson@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.

Prenumerera