Bioextrax har erhållit EPO-beslut om patentgodkännande i EU

Bioextrax AB (publ) meddelar att det har erhållit ett ”decision to grant” från det europeiska patentverket, EPO, avseende patent på Bioextrax teknologi för att extrahera bioplasten PHA (polyhydroxyalkanoater) från PHA-producerande bakterier. Patentet kommer att vara giltigt till 2035.

Bioextrax har erhållit ett så kallat ”regel 97(1) EPC”-meddelande från EPO, vilket betyder att EPO, efter det preliminära godkännandet från mars 2020, nu har beslutat att godkänna Bioextrax europeiska patentansökan för en biobaserad process för utvinning av bioplast från bioplast-producerande mikrober. EPO meddelar samtidigt att godkännandet kommer att publiceras i ”European Patent Bulletin” den 22 juli 2020, då en 9-månaders invändningsperiod börjar. Nästa steg i processen är att officiellt validera och erhålla patent i ett antal strategiska och kommersiellt relevanta länder i EU som Bioextrax väljer ut. Bioextrax har sedan tidigare fått motsvarande patentansökan godkänd i USA.  

Efter det preliminära godkännandet från mars 2020 var meddelandet från EPO visserligen väntat, men det är ändå glädjande att få godkännandet bekräftat och därmed få säkerställt det europeiska patentskyddet för denna teknologi, som är central för vårt kommersialiseringsarbete.” säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09:30 CET, den 1 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643E-post: edh@bioextrax.com

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Taggar: