Skoglig sektor tar krafttag kring standarder för biobaserade produkter

Report this content

Hur ska man redovisa hållbarhet kopplat till skogsbruk? Med den frågan arbetar BioInnovations projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk. Projektet leds av SIS, Swedish Standards Institute och målet är att bygga vidare på befintliga standarder för hållbarhetskriterier och livscykelanalyser för biobaserade produkter och anpassa dem till svenskt skogsbruk.

- För att inköpare, upphandlare och konsumenter ska motiveras att satsa på biobaserat och kanske acceptera ett högre pris så behövs tydlig och tillförlitlig hållbarhetsinformation. Det inkluderar trovärdiga och transparenta data samt gemensamt accepterade verktyg. Projektet ska helt enkelt ge en solid bas att stå på när man kommunicerar kring hållbarhetsfrågor, säger Maria Gustafsson, projektledare SIS.

Den 7 mars möttes 25 aktörer från skogsnäringen, byggsektorn, forskarsamhället och myndigheter. Mötet var startskottet för arbetet som ska pågå under två år och bygger på en förstudie som satt ramen för projektet. Projektet väcker ett stort intresse inom skogssektorn och ett konsortium är bildat. Frågan är komplex och branschöverskridande samverkan är en förutsättning för att målen ska nås.

Projektet arbetar med redovisning av skogsråvarans hållbarhet kopplat till de båda europeiska standarderna gällande hållbarhetskriterier och livscykelanalys (LCA) för biobaserade produkter. En handbok kommer utarbetas som täcker in alla tre aspekterna av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk. Inom LCA-området kommer produktkategoriregler (PCR) och generiska dataset för LCA beräkningarna utvecklas.    

- Vi arbetar med framtagning av PCR i en öppen process där vem som helst kan delta, när det väl finns en PCR på marknaden så är den svår att rubba på. Därför är det bra att den här projektgruppen leder arbetet, säger Mikael Ekhagen, Gruppchef IVL.

- Vi vill kommunicera det svenska skogsbrukets hållbarhet på ett övertygande sätt utan att för den skull skapa alltför tung administrativ börda för skogsnäringen. Målet är även att stödja BioInnovations övriga projekt när det gäller hållbarhetsfrågor så att även de har en gemensam bas att stå på och kan kommunicera på ett likartat och tillförlitligt sätt när det gäller dessa frågor, säger Maria Gustafsson.

För ytterligare information eller bilder:
Swedish Standards Institute:
Maria Gustafsson, projektledare, 072-280 19 40, maria.gustafsson@sis.se 

BioInnovation: Sara Ullmark, Kommunikatör, 070 386 7994, sara.ullmark@bioinnovation.se 

Projektet pågår 2017-12-11 till 2020-02-29 och leds av Maria Gustafsson från SIS, Swedish Standards Institute. Projektet finansieras av Vinnova genom BioInnovation, samt de deltagande projektparterna med en total budget på c:a 9 MSEK (varav c:a 4,5 MSEK offentliga medel). I projektet ingår Bergvik skog, BillerudKorsnäs, Domsjö, Energiföretagen, Essity, Holmen, IVL, LRF, Mondi, Region Örebro, Riksbyggen, RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Sveaskog, Södra skogsägarna och Upphandlingsmyndigheten.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/ 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar