• news.cision.com/
 • Biokraft International/
 • Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020 Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) Org.nr. 556528–4733

Report this content

Förbättrat kassaflöde för perioden januari till juni 2020 jämfört med 2019
 

Sammanfattning andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 77,4 (89,6) MSEK, motsvarande en minskning med 13,6% jämfört med samma period förra året.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick till 13,2 (17,7) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 5,8 (17,7) MSEK. Under juli 2020 kom domslutet i Korea vilket påverkar EBITDA negativt för kvartalet med 11,6 MSEK på raden råvaror och förnödenheter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,9 (-4,4) MSEK, dels påverkat av domslutet i Korea samt erhållen försäkringsersättning i Norge.
 • Resultatet efter skatt var -37,4 (-23,3) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,0 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 26,6 (-3,9) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet dels förbättrat rörelsekapital. 
 • Under kvartalet sades kreditfaciliteten om 200 MSEK upp. Återbetalning ska ske senast 30 september 2020.
 • Konkreta och realistiska förhandlingar pågår med flera oberoende parter för att refinansiera kreditfaciliteten.

Sammanfattning första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,6 (176,6) MSEK, motsvarande en minskning med 1,1% jämfört med samma period förra året.
 • Den operativa EBITDA för perioden uppgick 37,6 (36,2) MSEK vilket påvisar att underliggande lönsamhet är på motsvarande nivå som samma period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 36,9 (36,3) MSEK. Förbättringen i förhållande till första halvåret 2019 beror framförallt på effekter av engångskaraktär, erhållen försäkringsersättning i Norge om 10,9 MSEK samt den negativa bokningen i samband domslutet i Korea på 11,6 MSEK. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-7,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt var -39,5 (-35,6) MSEK.
 • Totalt har det under perioden bokats 18,0 MSEK i negativ resultatpåverkan för domslutet i Korea.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 61,9 (-11,1) MSEK, dels hänförligt till bättre underliggande lönsamhet samt förbättrat rörelsekapital. 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

Under början av 2020 har affärsmöjligheter i världen påverkats av COVID-19. Påverkan på koncernens affärer efter delårsperiodens slut är fortsatt begränsad. Företagsledningen följer situationen noggrant och gör löpande bedömningar om hur det kan påverka verksamheten.

    I början av juli erhölls domen i Korea avseende uppgraderingstvisten. Utfallet var negativt och den ursprungliga domen från tidigare fastställdes. Utfallet har haft negativ effekt på koncernens resultat på 18,0 MSEK.

Företagsledningen fortsätter arbeta aktivt med olika finansieringslösningar för att säkerställa en mera långsiktig finansiering. Kreditfaciliteten om 200 MSEK ska återbetalas senast 30 september 2020. Företagsledningen för konkreta förhandlingar med flera oberoende parter som bedöms kunna refinansiera den kortfristiga kreditfaciliteten om 200 MSEK men refinansieringen är vid offentliggörandet av denna delårsrapport inte färdigställd. 


VD-kommentar för delårsperioden

”Året började på ett bra och tillfredsställande sätt under första kvartalet, men andra kvartalet kan vi inte vara nöjda med. Av flera anledningar har vi inte uppnått den planerade lönsamheten. I juli fick vi den överraskande domen på uppgraderingstvisten i Korea. Den negativa påverkan har tagits höjd för i andra kvartalet.     

   COVID-19 har påverkat den globala och skandinaviska ekonomin markant, men påverkan på koncernens affärer har varit begränsad. Koncernen fortsätter med förberedelserna med planerade tillväxtmöjligheter, med fokus på Stockholm LBG och Skogn II investeringar. Timingen med andra tillväxtmöjligheter påverkas av finansieringsmöjligheter på eget och främmande kapital, som har påverkats av COVID-19. Baserat på förslaget enligt biogasutredningen som publicerades före årsskiftet, kan det antas att förutsättningarna för svensk biogasindustri är på väg att förstärkas. I vårbudgeten 2020 ökades också produktionsstödet för året 2020 för biogasproduktion i Sverige med 120 MSEK.”

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl.17:30

Prenumerera

Dokument & länkar