Delårsrapport 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 Andra kvartalet 2002 · Försäljningen under första halvåret uppgick till 1 212 (325) TSEK. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 699 (211) TSEK. · Mycket positivt utfall på praktiskt sårvårdtest inom Hemsjukvården, Västra Göteborg. Biolight är som en följd av det goda resultat en del av den ordinarie behandlingen av kroniska sår. Bolaget har slutit ett 2- årigt avtal om behandling med Biolight. · Bolaget har också slutit ett 1-årigt liknande avtal, för behandling av kroniska sår, med Hemmet för Gamla, Stockholm. · Bolaget har slutit ett avtal beträffande distribution för Dental Care med Espansione Marketing SPA, Italien. Första kvartalet 2002 · Bolaget genomförde i februari en nyemission. Emissionen, som riktades till ett antal institutionella placerare, tillförde bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader. · En preliminär rapport från studien på smärtdämpning i samband med extraktion (operation) av visdomständer, visar att patienterna behandlade med Biolight upplevde 40 % mindre smärta och använde 50 % mindre smärtstillande tabletter, dagen efter operation. Resultaten är statistiskt säkerställda. Studien genomfördes under hösten 2001 vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet. · Bolaget har från FDA erhållit ett godkännande - 510(k) - för Physiotherapeutic Care. Godkännandet gör det möjligt att på den amerikanska marknaden marknadsföra och sälja bolagets utrustning (PCD) och behandlingsprogram för att förebygga och rehabilitera skador i rörelseapparaten. · Bolaget har slutit avtal beträffande distribution för Dental Care med: C&N Med-Dent CO., Ltd. i Taiwan DAB, Sveriges ledande distributör av dentala produkter Net Dental GmbH, Tyskland och träffat ett "Letter of Intent" med Denics International Co., Ltd. i Japan. Bolagets fokus under 2002 Bolaget fokuserar under året resurserna på kommersialiseringen av Biolight Dental Care i Norden och Europa. För att möjliggöra en framgångsrik kommersialisering inom affärsområdet Biolight Wound Care fortsätter det kliniska förankringsarbetet enligt upprättade planer. Försäljning - Q1-Q2:2002 Försäljningen under första halvåret uppgick till 1 212 (325) TSEK. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 699 (211) TSEK. Bolaget har sålt utrustningar inom affärsområdena Dental Care, Wound Care och Physiotherapeutic Care. Nyemission februari 2002 Styrelsen i Biolight International AB har i februari 2002, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 9 juli 2001, beslutat att nyemittera sammanlagt 11 917 891 aktier till ett nominellt värde av 0,03 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes till 2,11 kr per aktie. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 357 536,73 kr och uppgår därefter till 2 137 902,54 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 71 263 418. Genom nyemissionen tillförs bolaget drygt 25 000 000 kr före emissionskostnader. Nyemissionen, som genomfördes under ledning av Hjalmarsson & Gunterberg och Alfred Berg, riktades till ett antal institutionella placerare. Biolight® Dental Care Klinik BL-036, Kirurgisk extraktion av visdomständer Preliminära resultat föreligger från den vid Odontologiska fakulteten, Göteborgs Universitet, genomförda dubbelblinda, randomiserade och placebokontrollerade studien "Effect on the outcome of surgical removal of impacted lower third molars using the Biolight method". Resultaten visar att upplevd smärta är 40 % (p=0,04) mindre hos patienter behandlade med Biolight®, dagen efter operation. Dessutom visas även en 50 % (p=0,02) mindre användning av analgetika (smärtstillande medicin). Dessa resultat är statistiskt säkerställda. Sextio (60) patienter deltog i studien. Marknad För att möjliggöra en snabb tillväxt och en god marknadstäckning beslutades under 2001 att bearbeta dentalmarknaden genom samarbete med kvalificerade dentalbolag. Efter en kartläggning och utvärdering av möjliga distributörer tecknades under fjärde kvartalet distributörsavtal med dentalbolag för marknaderna i Sverige, Finland, Storbritannien, Polen och Colombia. Under första kvartalet 2002 har ytterligare ett avtal tecknats för distribution i Taiwan. Bolaget har även träffat ett "Letter of Intent" med Denics International Co., Ltd. i Japan, avseende registrering och distribution för Dental Care. För att effektivare bearbeta marknaden i Sverige har bolaget också slutit avtal beträffande distribution med DAB, Sveriges ledande distributör av dentala produkter. Bolaget ser avtalet som ett utmärkt komplement till det redan existerande avtalet med Praktikertjänst AB. Avtalen ger Bolaget en möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt nå alla i Sverige aktiva tandläkare och tandhygienister. Den tyska marknaden är den näst största i världen och omfattar cirka 62 000 tandläkare. Bolaget kommer i höst att starta en selekterad regional bearbetning av den tyska marknaden och har därför slutit avtal beträffande distribution med Net Dental GmbH, Hamburg. Net Dental ingår i den svenska LIFCO koncernen. Net Dental leds av VD Lars Svalin som har en mångårig och gedigen erfarenhet av den tyska marknaden. Under andra kvartalet 2002 har Bolaget har slutit ett avtal beträffande distribution för Dental Care med Espansione Marketing SPA, Italien. Italien utgör tillsammans med USA och Japan de tre största dentalmarknaderna i världen. Espansione är ett bolag med ett mycket gott renommé på den italienska marknaden. Bolaget har en landstäckande försäljningsorganisation och är van vid att sälja medicintekniska produkter med hög vetenskaplig profil. Bolaget kommer att påbörja bearbetning av marknaden i slutet av september. Under 2002 har Biolight öka aktiviteterna som utställare på större dentalmässor i Europa. I februari deltog Biolight således på mötet "Tandvård för riskpatienter" i Stockholm. I mars ställde Bolaget ut på Dental Expo i Spanien. I maj ställde Bolaget ut på Eurodent i Italien. Biolight® Wound Care Klinik Mot bakgrund av de resultat, som rapporterades i oktober föregående år, där fibroblaster behandlade med Biolight visade signifikanta förändringar i expression av gener för, bland annat tillväxtfaktorer, har Bolaget slutit en preliminär överenskommelse med Karolinska Institutet rörande forskning. Avsikten är att med microarrayteknik (Affymetrix) optimera och finjustera de olika behandlingsprogram som idag används av Bolaget. Dessutom skall försök göras att kartlägga de via Biolight initierade signalvägarna i cellen. Marknad Förutom Biolight, finns det idag inte någon ny terapi för sårläkning som är bevisat effektiv. De nya metoder och produkter som det forskas kring och som kan förväntas bli tillgängliga i framtiden är i stort sett undantagslöst avsedda för behandling på specialistkliniker och inte i hemmet där de allra flesta kroniska sår finns. En väsentlig fördel med Biolight är att den är portabel, lätt att ta med sig och att använda. Det gör det enkelt för distriktsvården att behandla patienter i hemmet vilket också gör det möjligt att nå den stora massan av sårpatienter. För att kunna etablera Biolight inom landsting och kommun behöver Bolaget, förutom de redan uppnådda resultaten i kliniska prövningar, dokumentera ett antal tydliga exempel som visar metodens alla fördelar i praktisk användning. Under 2001 initierade Bolaget därför en bredare utvärdering av behandling med Biolight inom både privat och allmän vård. Biolight har slutit ett första avtal med hemsjukvården i Västra Göteborg för behandling av patienter med kroniska sår. Utvärdering av behandling med Biolight har skett under våren. Sex utvalda patienter med kroniska sår har behandlats under två månader. Patienterna med kroniska sår (8 mån - 5 år) som behandlats med Biolight, har uppvisat signifikant sårläkning i samtliga fall, varav två sår helt läkt under testperioden. Behandlingen har utförts av hemsjukvårdens sjuksköterskor 2-3 ggr/vecka. Bolaget har som en följd av det goda resultatet slutit ett 2-årigt avtal med Hemsjukvården i Västra Göteborg. Avtalet omfattar såväl utrustning som behandlingar. Bolaget har dessutom slutit ett liknande 1-årigt avtal med Hemmet för Gamla, Stockholm. Christer Traneroth, läkare, Hemsjukvården i Västra Göteborg, säger: "Resultatet av testet överträffar våra högt ställda förväntningar. Det skall bli intressant att se vad vi kan åstadkomma med en regelbunden behandling under en längre tid på det stora antalet patienter med kroniska sår i vårt distrikt. Testet indikerar att vi har fått ett nytt, effektivt behandlingsredskap som på ett avgörande sätt kommer att komplettera och effektivisera vår behandling av sår." Christer Wallin, VD Biolight International AB, säger: "Det är mycket tillfredsställande för bolaget att på detta sätt kunna visa att vi på ett avgörande sätt kan bistå vården med en effektiv metod för behandling av sår. Utfallet av testen i Göteborg visar dessutom att de goda resultat vi uppnått i vår kliniska forskning också gäller vid praktisk användning inom hemsjukvård. Avtalen omfattar ett mindre antal maskiner, men utgör viktiga referensorder på en marknad med en stor potential." Samtidigt som Bolaget arbetar med att stärka den kliniska förankringen fortsätter dialogen med möjliga framtida samarbetspartners inom sårvårdsområdet. Biolight® Physiotherapeutic Care Bolaget har från FDA erhållit ett godkännande - 510(k) - för Physiotherapeutic Care. Godkännandet gör det möjligt att på den amerikanska marknaden marknadsföra och sälja bolagets utrustning (PCD) och behandlingsprogram för att förebygga och rehabilitera skador i rörelseapparaten. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma principer och värderingar som användes i årsredovisningen för år 2001 och delårsrapporten jan-mars 2002 har tillämpats. Resultat, kassaflöde och likviditet Försäljningen under första halvåret uppgick till 1 212 TSEK (325). Rörelsens kostnader uppgick under första halvåret till 13 642 TSEK (13 395). Periodens resultat uppgick till en förlust på -13 872 TSEK (-12 664). År 2002 har resultatet belastats med emissionskostnader om 1 729 TSEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 198 TSEK (805). De likvida medlen uppgick per 2002-06-30 till 17 526 TSEK (17 322). Per 2001-12-31 uppgick de likvida medlen till 4 809 TSEK. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för jan-sept 2002 den 28 oktober 2002 Danderyd 2002-08-28 Styrelsen i Biolight International AB Biolight International AB är ett medicintekniskt företag, med produkter baserade på biologiska effekter av pulserande, monokromatiskt ljus. Biolight utvecklar ett system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market NGM AB). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00120/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00120/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar