Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Biolight International Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Biolight International Aktiebolag (publ) hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juli 2003 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Svärdvägen 15 i Danderyd. Anmälan Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 7 juli 2003, - dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 11 juli 2003 kl. 16.00 under adress Svärdvägen 15, 182 33 Danderyd. Anmälan kan också göras per telefon 08-622 52 70, fax 08-753 67 67 eller e-post biolight@biolight.se. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angivna adress. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 juli 2003, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7 Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier av serie B 8 Stämmans avslutande Godkännande av styrelsens beslut enligt punkt 7 Den 27 juni 2003 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av högst 12.800.000 aktier av serie B riktad till vissa styrelseledamöter och av dem närstående bolag, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 384.000 kronor, envar aktie om nominellt 0,03 krona. Samtliga aktier som omfattas av emission har tecknats. Betalning för de nya aktierna skall erläggas med pengar senast den 7 juli 2003. Teckningskursen i emissionen uppgick till 0,25 krona per aktie. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Med anledning av bolagets kapitalbehov och att ett antal investerare har förklarat sig intresserade av att tillskjuta kapital till bolaget, beslutade styrelsen den 27 juni 2003, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av totalt 36.932.000 aktier av serie B till en emissionskurs av 0,25 krona per aktie. Emissionen omfattade bland annat ovanstående emission om 12.800.000 aktier. Samtliga 36.932.000 aktier har tecknats. Ett fåtal av investerarna är styrelseledamöter i bolaget och dem närstående bolag med följd att emissionen i denna del omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. Emissionsbeslut såvitt avser dessa investerare underställs därför bolagsstämmans godkännande enligt ovan. Bolagsstämmans godkännande är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen 4 kap 4 § kommer från och med torsdagen den 10 juli 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Danderyd i juni 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar