Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. · Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts ytterligare. Geriatriska kliniken, Östra Sjukhuset, Göteborg har köpt Biolight för behandling av kroniska sår. Bolagets fokus under 2003 Bolaget kommer under året att fokusera resurserna på att fortsätta etableringen av Biolight Wound Care i Sverige och Biolight Dental Care i Sverige, Tyskland och Italien. Försäljning - Q1:2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513) TSEK. Bolaget har sålt utrustningar inom affärsområdena Dental Care och Wound Care. Finansiering Bolaget arbetar med att genomföra en nyemission för att säkerställa finansieringen så att satsningen i de prioriterade marknadssegmenten kan fullföljas. Biolight® Wound Care Bolaget fortsätter att bearbeta den svenska sårvårdsmarknaden med egna resurser. Mottagandet har varit mycket gott och utvärdering pågår för närvarande på ett flertal kliniker runt om i landet. Som ett resultat av en utvärdering som startade under fjärde kvartalet 2002 har Geriatriska kliniken (vård av äldre) på Östra Sjukhuset i Göteborg beslutat köpa Biolight för behandling av kroniska sår. - "Vi har konstaterat positiva effekter på de sår vi behandlat med Biolight. De läker snabbare än med enbart traditionell behandling", säger överläkare Michaela Holmdahl vid geriatriska kliniken på Östra Sjukhuset. Tidigare har hemsjukvården i västra Göteborg och MEDiHEMs äldreboende, Hemmet för Gamla, i Stockholm köpt Biolight. Publicering av sårstudie Biolight genomförde under åren 1998-2001 två fas III-prövningar avseende trycksår. En Meta-analys genomförd på materialet från de två studierna visade på väsentligt snabbare läkning av trycksår grad II än vid enbart traditionell behandling. Resultatet var konklusivt dvs statistiskt säkerställt. Detta har rapporterats till aktieägarna tidigare. Dessa studier avses nu publiceras. Den första fas III-studien kommer att publiceras senare i år i tidsskriften Aging, Clinical and Experimental Research. Studien heter "Monochromatic Phototherapy in Patients with Chronic Pressure Ulcers" och genomfördes på 8 kliniker i Sverige och Danmark. Huvudansvarig för studien är professor Ove Delin vid Geriatriska Samhällsmedicinska institutionen, Malmö Allmänna Sjukhus. Ove Delin säger i ett uttalande i samband med publiceringen: " Studieresultaten är positiva. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men Biolight förefaller - enligt tidigare studier - stimulera bindvävcellerna, vilket förklarar den snabbare läkningen. Biolight är därmed ett bra komplement till traditionell sårbehandling." Det är professor Delins avsikt att snarast också sända in en artikel för publicering som omfattar den andra fas III-studien samt Meta-analysen. Biolight® Dental Care Samarbetet med DAB på den svenska marknaden fungerar mycket bra. Ett flertal viktiga kontakter har knutits och responsen har varit positiv. Arbetet med att etablera en ny distributör på den tyska marknaden fortsätter enligt plan. Samtidigt pågår arbete med att utöka kretsen av användare, framförallt i Hamburg och München. Efter utbildning under första kvartalet startar Espansione i Italien under andra kvartalet sina första aktiviteter på marknaden. Avnotering av A-aktien Med hänsyn till den begränsade handeln på NGM Equity har Bolagets styrelse beslutat att avnotera A-aktien från den 1 juni 2003. Sista handelsdag blir 30 maj. Redovisningsprinciper Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Personbilskostnader redovisas som övriga externa kostnader. Jämförelsesiffrorna har därvid ändrats. I övrigt tillämpas samma principer och värderingar som användes i årsredovisningen för år 2002. Resultat, kassaflöde och likviditet Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513) TSEK. Rörelsens kostnader uppgick under första kvartalet till 4 911 (6 883) TSEK. Periodens resultat uppgick till en förlust på - 4 614 (- 8 007) TSEK. Investeringarna under första kvartalet uppgick till 236 (64) TSEK. De likvida medlen uppgick per 2003-03-31 till 3 489 (22 064) TSEK. Per 2002-12-31 uppgick de likvida medlen till 7 426 TSEK. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Halvårsrapport 2003 den 22 augusti 2003 Kvartalsrapport för 3:e kvartalet 2003 den 27 oktober 2003 Danderyd 2002-04-24 Styrelsen i Biolight International AB Biolight International AB är ett medicintekniskt företag, med produkter baserade på biologiska effekter av pulserande, monokromatiskt ljus. Biolight utvecklar ett system för effektiv, smärtfri och säker behandling av främst kroniska sår och inflammatoriska tillstånd. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market NGM AB). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02020/wkr0002.PDF

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar