Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2006

OBS ! I rapporten redovisade siffror avser kvarvarande verksamhet om ej annat anges.

• Nettoomsättningen uppgick till 29,8 (19,2) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -23,3 (-16,2) MSEK
• Resultat för kvarvarande verksamhet efter skatt uppgick till -23,3 (-16,3) MSEK
• Vinst för kvarvarande verksamhet per aktie uppgick till -2,38 (-2,56) SEK
• Q-Sense försäljning ökade med 53 procent på helårsbasis
• Ospol påbörjade uppbyggnaden av kundbasen och distributörsnätet
• Förvärv av KSV Instruments och Integration Diagnostics genomförda
• Företrädesemission om 96 MSEK övertecknad med 65 procent
• Beslut att avkonsolidera Hansa Medical genom avyttring, utdelning eller riskkapitalfinansiering

VDs kommentar

”Under 2006 har Biolin visat en förmåga att växa både organiskt och genom förvärv. Den organiska tillväxten leds av Q-Sense som växt över sitt mål om 50 % per år, men också genom Ospol som haft sina första försäljningsintäkter. Förvärven av KSV och Integration Diagnostics innebär inte bara att koncernen växer utan också att kassflödet stärks. Den finansiella ställningen stärktes betydligt genom den nyemission som gjordes för att finansiera förvärven. Efter den planerade avkonsolideringen av Hansa Medical kommer Biolin vara väl rustat för att nå sitt mål med positivt kassaflöde någon gång under 2007.” säger Fredrik Lindgren, VD för Biolin.

Verksamhetsutveckling
Ekonomisk utveckling - Koncernens försäljning ökade med 55 procent jämfört med föregående år, en ökning som härrör framförallt från Q-Sense försäljningstillväxt men också från Ospols första försäljningsintäkter.

Q-Sense försäljning ökade 53 procent - Q-Sense hade under sista kvartalet 2006 en fortsatt stark försäljningsutveckling, vilket ledde till en försäljningsökning om 53 % på årsbasis. Q-Sense har som mål att växa med 50 % på årsbasis över en längre tidsperiod och uppnådde således det målet under 2006. Försäljningsframgångar uppnåddes på ett antal geografiska marknader, med relativt sett störst framgångar i Australien. Försäljningen till industriella kunder ökade också jämfört med året innan.

Ospol påbörjade uppbyggnaden av kundbasen och distributörsnätet – Efter marknadsintroduktionen i september har Ospol varit helt fokuserat på rekryteringen av kunder, och vid årets slut fanns avtal med 15 kunder. Under perioden uppnåddes också rekryteringen av den första exportkunden samt ingåendet av det första distributörsavtalet.

Förvärv av KSV Instruments - Under det fjärde kvartalet 2006 genomfördes det strategiska förvärvet av finska KSV Instruments (KSV), med tillträde den 31 januari 2007. Genom förvärvet av KSV fördubblar Biolin sin verksamhet inom vetenskapliga instrument. KSV är en ledande och väl etablerad leverantör av vetenskapliga instrument för ytkemiska applikationer till akademisk forskning och industri. Samordningsvinsterna med Q-Sense förväntas på sikt bli betydande i form av gemensam egen säljorganisation och produktion.

Förvärv av Integration Diagnostics - Biolin ägde sedan tidigare 47 procent av Integration Diagnostics (IDL) och förvärvade under fjärde kvartalet resterande utestående aktier i bolaget, med tillträde den 2 januari 2007. Förvärvet innebär att Biolin stärker sin position inom dentala implantat betydligt. IDL har under de senaste åren etablerat sin produkt Osstell Mentor för mätning av stabiliteten hos dentala implantat.

Företrädesemission övertecknad med 65 procent - Under december 2006 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna för att finansiera de två strategiskt viktiga förvärven av KSV Instruments och Integration Diagnostics. Nyemissionen omfattade 9,6 miljoner aktier till en kurs av 10 SEK och tillförde cirka 96 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 95 % med företrädesrätt och övertecknades därutöver med 65 %.

Beslut att avkonsolidera Hansa Medical – Under 2006 har Hansa Medical utvecklats väl och dess huvudprojekt IdeS har kommit till ett utvecklingsskede som är betydligt mer kapitalkrävande än tidigare. Biolin har därför beslutat att finansiera verksamheten externt genom att bjuda in finansiella och industriella intressenter som nya ägare till Hansa Medical, eller genom utdelning av företaget till aktieägarna.

Q-Sense
Q-Sense utvecklar och marknadsför produkter för mätning av molekylär interaktion och ytprocesser. Q-Sense hade en stark försäljningsutveckling under 2006. Försäljningen uppgick till 29,4 (19,2), en ökning med 53 procent jämfört med föregående år. Försäljningen ökade på ett antal geografiska marknader, där Australien hade oväntat stark utveckling. Försäljningen till industriella kunder ökade också jämfört med 2005. Etableringen av en fullödig marknads- och säljorganisation i USA genomfördes framgångsrikt och vid årets slut arbetade 7 personer vid kontoret i Baltimore. Q-Sense stärkte också sin position på den viktiga tyska marknaden genom ett utvidgat samarbete med LOT-Oriel samt genom etableringen av ett representantkontor i Kina. Under året förvärvades CoAT, som ytbelägger Q-Sense avancerade sensorer, en nyckelleverantör och utvecklingspartner till Q-Sense. Q-Sense mål är en tillväxttakt om 50 % för att nå en rörelsemarginal före avskrivningar överstigande 25 %.

KSV Instruments (KSV)
KSV utvecklar och marknadsför vetenskapliga instrument för ytkemiska applikationer. Under det fjärde kvartalet 2006 förvärvades finska KSV Instruments, en ledande leverantör av vetenskapliga instrument med en bred produktportfölj för ytkemiska applikationer. Genom förvärvet fördubblar Biolin sin verksamhet inom vetenskapliga instrument. KSV’s mål är att inom tre år öka försäljningen till 5 MEUR (46 MSEK) och rörelseresultatet till 1 MEUR (9 MSEK). KSV förvärvades för en fast köpeskilling om 1,5 MEUR (14 MSEK) kontant samt en villkorad tilläggsköpeskilling som står i proportion till rörelseresultatets utveckling under de kommande fyra åren, som också säkrar de säljande nyckelpersonernas fortsatta engagemang. Tillträde skedde den 31 januari 2007. Försäljningen uppgick år 2005/2006 till 2,4 MEUR (cirka 22 MSEK), och ökade 2006/2007 med 16 procent till 2,8 MEUR (cirka 25 MSEK). Under året slutfördes ett antal produktutvecklingsprojekt som skall lanseras under 2007.

Ospol
Ospol utvecklar och marknadsför ett egenutvecklat system av dentala implantat. Ospol har haft ett händelserikt år 2006. Efter att ha slututvecklat sin produkt erhölls CE-märkning av det dentala implantatsystemet under sommaren. Produkten introducerades på marknaden och under hösten 2006 slöts viktiga samarbetsavtal med välrenommerade referenskliniker och implantatet togs i kliniskt bruk. Det första kundavtalet ingicks i oktober och åtföljdes snart av rekrytering av Ospols första internationella kund samt tecknande av distributörsavtal. Därefter har fokus helt legat på rekrytering av kunder och försäljning. Vid årets slut fanns avtal med 15 kunder. Utgifterna för Ospols lansering uppgick under 2006 till cirka 17 MSEK. Ospols mål är att uppnå en marknadsandel överstigande 1 %, resulterande i en omsättning överstigande 100 MSEK.
Integration Diagnostics (IDL)

IDL utvecklar och marknadsför produkter för mätning av stabilitet hos dentala implantat.
Under det fjärde kvartalet 2006 förvärvades utestående 53 procent av IDL. Därigenom stärker Biolin sin position inom dentala implantat. IDL´s mål är att omsätta 30 MSEK och ha ett resultat om 10 MSEK inom tre år. Köpeskillingen för samtliga utestående aktier och optioner i IDL uppgick till 23 miljoner kronor. Tillträde skedde den 2 januari 2007. Försäljningen brutna året 2005/2006 uppgick till 13,6 MSEK och ökade till 15,3 MSEK för helåret 2006. Verksamheten har en stark rörelsemarginal om över 20 % procent. IDL ingick under året ett nytt distributionsavtal med koreanska Osstem avseende distribution i Sydostasien, och i januari förlängdes distributionsavtal med Straumann avseende distribution i Nordamerika och Europa.

Hansa Medical
Hansa Medical kommersialiserar forskning inom infektion och inflammation. Hansa Medical fortsatte under 2006 att fokusera på utvecklingen av sitt protein IdeS, för användning vid antikroppsorsakade sjukdomar. Utvecklingsprojektet har kommit till ett skede som är betydligt mer kapitalkrävande än tidigare. Biolin har därför beslutat att finansiera verksamheten externt genom att bjuda in finansiella och industriella intressenter som nya ägare till Hansa Medical, eller genom utdelning av företaget till aktieägarna. De biotekniska applikationerna av Hansa Medicals patentportfölj kommer samtidigt att utlicensieras eller avyttras.

Resultatutveckling fjärde kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (10,6) MSEK, rörelseresultatet till -5,4 (-8,8) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till -5,3 (-8,8) MSEK. Försäljningsökningen om 25 % är hänförlig till Q-Sense som haft en mycket stark fakturering under perioden, men också till Ospols begynnande försäljning, vilket också påverkat rörelseresultatet positivt. Finansnettot består främst av ränteintäkter.

Resultatutveckling helåret 2006
Nettoomsättningen uppgick till 29,8 (19,2) MSEK, rörel¬seresultatet till -23,3 (-16,2) MSEK och resultatet efter finansnetto till -23,3 (-16,2) MSEK. Jämfört med föregående år ökade nettoomsättningen med 55 %, främst genom försäljningstillväxt i Q-Sense. Rörelseresultatet påverkades negativt med 10,5 MSEK av Ospols lansering, jämfört med föregående år. Finansnettot består främst av ränteintäkter. I resultat från verksamheter under avveckling ingår nedskrivning av koncernmässigt värde av patent avseende Hansa Medical med 33,5 MSEK, eftersom vid värderingen därav beaktats även alternativet att Hansa Medical delas ut till aktieägarna och då inte längre har något bestående värde i koncernen.

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (främst inventarier) uppgick till -2,1 (-0,8) MSEK och i immateriella (balanserade utvecklingsutgifter i Ospol och Q-Sense) till 8,2 (11,6) MSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (avseende option att förvärva samtliga aktier i AllAround AB) uppgick till 1,5 (0,0) MSEK och kassaflöde från nettoinvesteringar vid förvärv av före¬tag till 0,6 (2,3) MSEK.

Finansiell ställning vid periodens slut
Likvida medel uppgick till 94,2 (6,2) MSEK. Nettokassaflödet under perioden uppgick till 88,4 (-29,8) MSEK. Eget kapital uppgick till 148,9 (77,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 93 (88) %. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 0,6 (1,2) MSEK. Likvida medel och kassaflödet har påverkats av att Hansa Medical redovisats separat såsom verksamheter under avveckling. Inga väsentliga förändringar skedde under perioden i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.

Anställda
Antalet anställda vid periodens utgång var 34 (24). Genomsnittligt antal anställda under perioden var 29.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består i koncernledning och central administration. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0,0 (0,6) MSEK, rörelseresultatet till -13,0 (-14,6) och resultat efter finansnetto till -12,9 (-14,4). Bruttoinvesteringarna under perioden uppgick till 0,6 (0,4) MSEK och nettokassaflödet var 86,4 (28,4) MSEK.

Transaktioner med närstående
Styrelseledamöterna Henrik Perlmutter och Bengt Kasemo har under perioden arvoderats med 95 respektive 148 KSEK för arbete utanför styrelseuppdraget. Det har därutöver inte förekommit några väsentliga transaktioner med närstående. Biolin AB är närstående till Bo Håkansson med bolag (ägare till cirka 38 % av aktierna). Biolins VD, Fredrik Lindgren, förvärvade 450 000 aktier i Biolin från Bo Håkansson med bolag under februari 2006.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Biolin beslutade på årsstämman i maj om att erbjuda ett incitamentsprogram, i form av teckningsoptioner, till anställda i Biolin koncernen. Programmet omfattar 450 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs av 36 SEK. Teckning av aktier med stöd av optionerna skall kunna ske under perioden 1 juni till den 30 juni 2009. Under juni överläts 195 000 optioner till anställda i koncernen, för marknadsmässigt vederlag. Återstående optioner sparas och kan vid senare tillfälle komma att överlåtas till tillkommande eller existerande personal. VD och styrelse omfattades inte av erbjudandet om teckningsoptioner. Det har inte skett några väsentliga förändringar i villkoren för ledande befattningshavare under året.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Biolin tillträtt förvärven av Integration Diagnostics den 2 januari 2007 och av KSV Instruments den 31 januari 2007.

Utsikter 2007
För koncernen som helhet kommer försäljningen att öka väsentligt jämfört med 2006. Q-Sense fokuserar på fortsatt god försäljningstillväxt. KSV Instrument förväntas växa enligt sina mål under förbättrad lönsamhet. Ospol skall fokusera på uppbyggnad av kundbasen och kommer att fortsätta generera ett negativt resultat och kassaflöde. IDL skall koncentrera sig på att skapa långsiktig effektiv och lönsam distribution, vilket kan ge temporärt återhållsam effekt på försäljningstillväxten. Avseende Hansa Medical är avsikten att avkonsolidera verksamheten, men verksamhetens resultat förväntas belasta koncernen under hela 2007. För koncernen som helhet förväntas en väsentlig ökning av rörelseresultatet före avskrivningar för kvarvarande verksamhet. Målet är att generera positivt kassaflöde någon gång under 2007.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2006.

Årsredovisning och Bolagsstämma
Årsredovisning för 2006 kommer att vara tillgänglig på Biolins hemsida omkring den 30 mars. Årsredovisningen kommer i år inte att distribueras fysiskt till aktieägare som inte begär det, men finnas tillgänglig som nedladdningsbar fil. Bolagsstämma kommer att hållas den 3 maj 2007 i Malmö.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som tillämpats i senaste årsredovisningen har förändrats till följd av tillämpningen av den 2002 antagna IAS-förordningen, enligt vilken börsnoterade företag inom EU från och med 2005 skall tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. Hansa Medical redovisas som verksamhet under avveckling. Förvärven av KSV instruments och Integration Diagnostics tillträddes under januari 2007 och konsolideras därför inte i räkenskaperna för 2006, men ytterligare information om förvärven framgår av noter till denna bokslutskommuniké.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2006 - omkring 070330
Bolagsstämma 2007 - 070503
Delårsrapport januari-mars - 070503
Delårsrapport januari-junI - 070814
Delårsrapport januari-september - 071023

Fullständig rapport med siffror finns bifogad som pdf och finns även nedladdningsbar på www.biolin.se!

Prenumerera

Dokument & länkar