Delårsrapport april-juni 2002

Report this content

Delårsrapport april-juni 2002 · Intäkterna uppgick under andra kvartalet till 982 tkr (9 tkr) · Första leveransen av RescueFlow® till Holland · Royaltyintäkter för Perfadex · Kostnaderna för perioden sänktes med ca 1 milj. · Koncernens resultat för perioden uppgick till - 4 501 tkr (-5 811 tkr) varav forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 2 806 tkr (3 065 tkr) Intäkterna uppgick till 982 tkr under andra kvartalet Intäkterna från försäljningen av RescueFlow® har ökat jämfört med andra kvartalet 2001. Det är dock fortsatt svårt att förutse försäljningsutvecklingen under året då introduktionen av RescueFlow® ser olika ut från land till land. Royaltybetalning för Perfadex Perfadex är en vätska som används vid transplantation av lungor. Den är godkänd av FDA och används i dag över stora delar av världen. BioPhausia utvecklade Perfadex och sålde under 1999 rättigheterna till Vitrolife koncernen. Under första halvåret har bolaget erhållit en första royaltybetalning för Perfadex. BioPhausia har fortsatt ett stort intresse av att utveckla lösningar för transplantationer. Första leveransen av RescueFlow® till Holland BioPhausia tecknade distributionsavtal med Devrimed under januari 2002 och har under andra kvartalet levererat den första sändningen av RescueFlow®. Kostnaderna för perioden sänktes med ca.1 milj. Bolaget har under andra kvartalet sänkt kostnaderna med ca. 1 milj. jämfört med 2001. Målet är att ytterligare sänka kostnaderna utan att det menligt påverkar marknadsaktiviteterna. Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen under de första 6 månaderna uppgick till - 8 491 tkr (-10 858 tkr). Nettoomsättningen avser royalty vid försäljning samt leverans av RescueFlow®. De totala avskrivningarna, 1 322 tkr ( 1 217 tkr) har fördelats på funktionerna. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 5 548 tkr (5 659 tkr). Av forsknings och utvecklingskostnaderna utgjordes 1 275 tkr (1 135 tkr) av avskrivningar. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 24 616 tkr (13 453 tkr). Soliditeten var 62% (59%). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Uppsala den 15 augusti, 2002 Claes Thulin Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av BioPhausias revisorer. Delårsrapport för januari - september 2002 kommer att lämnas den 7 november 2002. Bokslutskommuniké för 2002 kommer att lämnas den 13 februari 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00480/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00480/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar