Förändringar i Bioras styrelse

Förändringar i Bioras styrelse Inför företagets ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 har Jan Kvarnström och Lennart Jacobsson meddelat Bioras styrelse att de undanber sig omval som styrelsemedlemmar. Jan Kvarnström har varit medlem i Bioras styrelse sedan januari 2002 och Lennart Jacobsson har varit styrelsesuppleant i Biora sedan 1997. Med anledning av en ökande arbetsbelastning undanber de sig omval som medlemmar i Bioras styrelse. Med hänsyn till företagets nuvarande strategi och den breda erfarenhet som de övriga sex styrelseledamöterna besitter föreslås för närvarande inte nyval av någon ytterligare ledamot. En styrelsesuppleant föreslås nyväljas vid bolagsstämman, dock har bolaget ännu inte underrättats om vilken person detta blir. Biora AB (publ) håller ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 klockan 16:00 på Europaporten, Stadiongatan 25 i Malmö. Kallelsen till bolagsstämman bifogas detta pressmeddelande. För mer information kontakta: - Tommie Johansson, Corporate Communication och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0) 70 32 21 365 - Donna Janson, VD och Koncernchef, Biora +46-40-32 12 28 - http://www.biora.com Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning ibland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Kallelse till bolagsstämma i Biora AB (publ) Aktieägarna i Biora AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003, klockan 16.00 på Europaporten, Stadiongatan 25 i Malmö. Registrering skall ske senast klockan 15.45. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska: - vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2003. De aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före angiven dag begära tillfällig ägarregistrering hos VPC AB; samt - anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 april 2003, klockan 16.00. Anmälan kan göras: - per brev under adress Biora AB, Jessica Nyström, Medeon Science Park, 205 12 Malmö - per telefon 040 - 32 13 69 - per fax 040 - 32 13 55 (adresserat till Jessica Nyström) - via internet på Bioras hemsida www.biora.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller registreringsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna sändas in före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängden. 4. Val av justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 9. Beslut om disposition av ansamlad förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 12. Val av styrelseledamöter. 13. Beslut om ändring av bolagsordningen. 14. Beslut i fråga om (a) Nomineringskommitté, och (b) Ersättningskommitté 15. Stämman avslutas. Förslag till behandling av ansamlad förlust (punkt 9) Koncernen saknar fria vinstmedel varför ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt moderbolagets balansräkning täcks genom att överkursfonden tas i anspråk med motsvarande belopp. Styrelse samt arvoden (punkt 11-12) Aktieägare, som tillsammans representerar ca 20 % av rösterna i bolaget, föreslår att antalet ledamöter ska vara sex enligt följande: Omval av följande ordinarie ledamöter: Per Wahlström, Nils Bohlin, Lars Ingelmark, Per Löjdquist, Lars Spongberg och Christer Testén. Styrelseledamot Jan Kvarnström samt styrelsesuppleanten Lennart Jacobsson har avböjt omval. Förslag till nyval av en styrelsesuppleant kommer att framläggas före bolagsstämman. Arvode till styrelsen föreslås oförändrat att utgå med sammanlagt 800,000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Det noteras att KPMG, med huvudansvarig revisor Alf Svensson, har utsetts till bolagets revisor intill tiden för ordinarie bolagsstämma 2004 och att revisorerna härvid skall erhålla ersättning enligt räkning. Ändring av bolagsordningen (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen på så sätt att kallelse till extra bolagsstämma ej - utöver sedvanlig kungörelse - skall ske genom brev till aktieägarna. Kommittéer (punkt 14) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har framfört förslag om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté, i den mån detta inte redan är tillgodosett. Härvid noteras att styrelsen utsåg en revisionskommitté i anslutning till att företaget börsnoterades 1997. Bolaget har underrättats om att andra aktieägare vid bolagsstämman avser föreslå att nomineringskommitté skall utgöras av styrelsens ordförande (sammankallande) samt bolagets två största aktieägare vid utgången av det tredje kalenderkvartalet varje räkenskapsår. Nomineringskommitténs uppgift skall vara att inför kommande ordinarie bolagsstämmor framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelsearvoden. Tillgängliga handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolaget. Handlingar sänds till de aktieägare som så begär. Kallelsen finns också tillgänglig på www.biora.com. Välkomna! Malmö i mars 2003 Styrelsen i Biora AB (pub) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar