Klarläggande från Bioras styrelse

Klarläggande från Bioras styrelse angående Straumanns erbjudande. Styrelsen vill som svar på frågor från Bioras aktieägare offentliggöra Enskilda Securities värderingsutlåtande i anslutning till Straumanns uppköpserbjudande. Styrelsen noterar i anslutning härtill att Enskilda Securities i sina analyser också studerat budet utifrån ett s.k. diskonterat kassaflödesperspektiv och därvid konstaterat att budnivån är skälig även ur denna synvinkel. Styrelsen har i sin rekommendation till budet vägt in främst de ekonomiska komponenterna, men också det faktum att verksamheten kommer att fortsätta att drivas från Malmö och med i stort sett oförändrad personal. Malmö den 13 maj 2003 Styrelsen för Biora AB Per Wahlström För mer information kontakta: - Svante Lundell, Ekonomichef och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0)70 532 30 56 - Per Wahlström, Styrelseordförande, Biora +46 (0)70-591 39 29 - http://www.biora.com Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning ibland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Till styrelsen för Biora AB (publ) Straumann Holding AG ("Straumann") har informerat styrelsen för Biora AB (publ) ("Biora") om att Straumann avser att den 7 april 2003, direkt eller genom ett helägt dotterbolag, lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Biora att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner till Straumann ("erbjudandet"). Styrelsen för Biora har uppdragit åt Enskilda Securities AB ("Enskilda Securities") att avge ett utlåtande om skäligheten ur finansiell synvinkel av erbjudandet. Erbjudandet innebär att för varje aktie i Biora erhålles 17 kronor kontant och för varje teckningsoption 2001/2004 utgiven av Biora erhålles 1:50 kronor kontant. Inför avgivandet av utlåtandet har Enskilda Securities bland annat tagit del av och beaktat villkoren för erbjudandet, utkast till pressmeddelande i anledning av erbjudandet, viss offentlig information om Biora, inklusive årsredovisningarna för verksamhetsåren 2000, 2001 och 2002 samt analysrapporter som upprättats av investment banker. Enskilda Securities har också sammanträffat med ledande befattningshavare i Biora för genomgång av verksamheten, den finansiella ställningen och framtidsutsikterna för Biora. Vidare har Enskilda Securities beaktat kursutvecklingen för och handeln i Bioras aktier på Stockholmsbörsen, viss finansiell och aktiemarknadsrelaterad information avseende Biora i jämförelse med liknande information avseende vissa andra bolag som är verksamma inom samma bransch och vars värdepapper är föremål för handel, de finansiella villkoren för vissa nyligen genomförda förvärv och samgåenden samt genomfört sådana andra analyser och studier som Enskilda Securities ansett lämpliga som underlag för detta utlåtande. Enskilda Securities har, utan att göra en oberoende verifiering härav, förlitat sig på att all den finansiella och övriga information som legat till grund för utlåtandet i allt väsentligt är korrekt samt att ingen information av väsentlig betydelse för bedömningen av Bioras framtida intjäningsförmåga eller för Enskilda Securities bedömning i övrigt utelämnats. Enskilda Securities har inte genomfört någon så kallad "due diligence" för att kontrollera riktigheten av den information som erhållits. Vad gäller finansiella och operativa prognoser, vilka har gjorts tillgängliga av ledningen för Biora, har Enskilda Securities antagit att dessa utarbetats på en försvarlig och riktig grund. Enskilda Securities har inte besökt några av Bioras operativa enheter utöver huvudkontoret. Enskilda Securities utlåtande är baserat på nu rådande marknadsmässiga, finansiella och andra förhållanden och sådan information som tillhandahållits per denna dag. Förändringar i angivna förutsättningar kan medföra omprövning av detta utlåtande. Enskilda Securities är en investment bank med verksamhet inom värdepappershandel och -mäkleri, aktieanalys samt corporate finance. Inom ramen för den normala verksamheten inom värdepappershandel och - mäkleri kan Enskilda Securities, eller något till Enskilda Securities närstående bolag, från tid till annan inneha långa eller korta positioner i och kan för egen eller kunders räkning deltaga i handel med aktier och andra värdepapper emitterade av Biora. Enskilda Securities har deltagit i vissa förhandlingar inför erbjudandet. Enskilda Securities ersättning är delvis beroende av att erbjudandet fullföljs. Enskilda Securities rådgivningstjänster och detta utlåtande har tillhandahållits som information till och underlag för styrelsen i Biora inför dess bedömning av erbjudandet och är inte en rekommendation huruvida aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Biora skall acceptera erbjudandet. Utlåtandet får endast användas i sin helhet av Bioras styrelse i sin kommunikation med bolagets aktieägare. Detta utlåtande får ej sammanfattas, citeras eller på annat sätt refereras till i något offentligt sammanhang utan Enskilda Securities skriftliga medgivande. Utlåtandet är underkastat svensk rätt. Mot bakgrund av ovanstående och sådana övriga omständigheter som Enskilda Securities anser vara relevanta är det Enskilda Securities uppfattning att per denna dag erbjudandet ur finansiell synvinkel är skäligt. Stockholm den 6 april 2003 Enskilda Securities AB Michael Orrgard Jacob Ahlqvist ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar