Kommunike från Biora Bolagsstämma i Malmö den 29 april

Kommunike´ från Biora Bolagsstämma i Malmö den 29 april. Vid Bioras ordinarie bolagsstämma som ägde rum idag i Malmö omvaldes styrelsens sex ordinarie styrelseledamöter. Jan Kvarnström, som varit styrelsemedlem sedan januari 2002, och Lennart Jacobsson, som varit styrelsesuppleant sedan 1997, har undanbett sig omval med anledning av ändrade arbetsförhållanden. Till ny styrelsesuppleant utsågs Håkan Bohlin. Aktieägare vid bolagsstämman beslutade att följa styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att kallelse till extra bolagsstämma endast skall behöva ske genom sedvanlig kungörelse. Arvode till styrelsen beslutades vara oförändrat och utgå med sammanlagt 800.000 SEK att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Vidare beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag att den ansamlade förlusten enligt moderbolagets balansräkning skall täckas genom att överkursfonden tas i anspråk. Då Sveriges Aktiesparares Riksförbund såsom förslagsställare inte var representerat på stämman, fattades inga beslut ifråga om kommittéer. För mer information kontakta: - Svante Lundell, Ekonomichef och Investor Relations, Biora, tel:+46 (0) 70 532 30 56 - Donna Janson, VD och Koncernchef, Biora +46-40-32 12 28 - http://www.biora.com Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer bioteknologiskt baserade produkter till tandläkare. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning ibland annat Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01560/wkr0002.pdf

Om oss

Biora utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för användning inom tandlossningsbehandling och oral kirurgi. (Källa: <A HREF="http://www.delphi.se">Delphi</A>;)

Dokument & länkar