• news.cision.com/
  • Bioservo AB/
  • Styrelsen i Bioservo beslutar om företrädesemission i syfte att accelerera kommersiella satsningar

Styrelsen i Bioservo beslutar om företrädesemission i syfte att accelerera kommersiella satsningar

Report this content

Styrelsen för Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bioservo” eller ”Bolaget”), har den 23 augusti 2019, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en företrädesemission om 64,3 MSEK, före emissionskostnader, genom emission av högst 5 361 870 aktier innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 072 374 kronor (”Företrädesemissionen”).

Bakgrund och motiv

Marknaden för exoskelett står inför en kraftig tillväxt och det är av stor betydelse för Bioservo att Bolagets teknik och lösningar får ett genomslag på marknaden. För att möjliggöra detta behöver Bolaget investera i den kommersiella organisationen, säkerställa ökad leveranskapacitet, löpande utveckla och optimera existerande produkter samtidigt som produktportföljen breddas.

Företrädesemissionen genomförs primärt i syfte att stödja och accelerera Bolagets pågående kommersialisering av Ironhand®. Under 2021 räknar Bolaget därtill med en bred marknadslansering av Carbonhand® 2.0 efter genomförd klinisk studie med syfte att påvisa rehabiliterande effekt. Vidare avser Bioservo finansiera utvecklingen av nya produktgenerationer och produktvertikaler samt effektivisera produktionen.

”Marknaden för exoskelett kommer att vara betydande, framtidens standarder och arbetssätt utvecklas just nu och för Bioservo är det viktigt att investera i vår världsledande teknologi så att vi står längst fram när våra stora kunder börjar använda exoskelett i en större omfattning. För att finnas på alla de stora marknaderna behöver vi investera i vår kommersiella organisation. Vi behöver även löpande investera i vidareutveckling av våra existerande produkter och applikationer och vi behöver säkerställa att vi har tillräcklig produktionskapacitet att möta marknadens behov. Vår kapitalresning kommer att säkerställa att Bioservo kan fortsätta utvecklas till en världsledande leverantör av exoskelett.” Säger Petter Bäckgren, VD Bioservo

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 12 kronor per aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 12 september 2019. Aktieteckning i Företrädesemissionen ska ske under perioden från och med den 16 september till och med den 30 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Bolaget har, avseende Företrädesemissionen, erhållit teckningsförbindelser från huvudaktieägarna Tellacq AB och Anders Lundmark samt teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgår till 38,7 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna uppgår till 41,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 51,5 MSEK, motsvarande 80,0 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras:

  • 12 september - avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
  • 13 september - offentliggörande av prospektet
  • 16 - 26 september – handel med teckningsrätter
  • 16 - 30 september - teckningsperiod
  • 3 oktober - beräknad dag för offentliggörande av utfall

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som planeras publiceras omkring den 13 september 2019.

Extra bolagsstämma

I syfte att inhämta bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut har styrelsen idag beslutat att kalla aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma ska hållas tisdagen den 10 september 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35, Kista. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren

VD

petter.backgren@bioservo.com

+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz

CFO

jacob.michlewicz@bioservo.com

+46 8 21 17 10

Rådgivare

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen utsett Erik Penser Bank till finansiell rådgivare samt Advokatfirman Glimstedt som legal rådgivare.

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. Bioservos teknik lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 cirka kl 08:30 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bioservo Technologies AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bioservo Technologies AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Bioservo Technologies AB (publ) kommer att offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Bioservo Technologies AB (publ) och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar