Bioservo Technologies AB Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2020

Första kvartalet i siffror

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,0 (1,7) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,6 (-4,4) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7,5 (-5,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,60) SEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-8,3) MSEK
  • Likvida medel uppgick per den 31 mars till 50,3 (17,3) MSEK

Händelser under perioden

Bioservo lanserade en ny version av Ironhand®, utvecklad för att ge en ännu bättre användarupplevelse. Ironhand® 1.6 ger operatören möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och levereras med en uppdaterad handske med ökad komfort samt en alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi.

Loxam lade beställningar på de 82 första av sina 100 avtalade Ironhand®-system, till ett värde av 5,6 MSEK. Systemen kommer att vara tillgängliga för uthyrning i 15 städer runt om i Frankrike, och ska användas för att möta behovet av säkrare arbetsplatser. Vid slutet av perioden hade ca 25% av beställningen levererats, resterande del av beställningen kommer att levereras så snart Loxam öppnar sina uthyrningsenheter igen.

Långtidstest av Ironhand® med målsättningen att utvärdera systemets hållbarhet över tid har initierats hos General Motors i Detroit.

Publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” (https://doi.org/10.1186/s12984-020-00660-y) visar att rehabilitering i hemmet med Bioservo Technologies kraftförstärkande handske leder till förbättrad handfunktion för personer med
ryggmärgsskada.

Den pågående kliniska studien som undersöker Carbonhands rehabiliterande effekt hos patienter med nedsatt handfunktion är tillfälligt pausad på grund av att Roessingh Research Developments lokaler i Nederländerna just nu används för vård av COVID-19 patienter.

Mot slutet av perioden började Bioservo påverkas av COVID-19. Ledningen på Bioservo tog därför till besparingsåtgärder för att skydda Bioservos tillgångar, delvis genom de olika subventioner som arbetstidsförkortning samt reducerad arbetsgivaravgift som nu erbjuds samt att timanställda, konsulter avslutades och stopp för nyanställningar infördes.

Händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.


VD Petter Bäckgren kommenterar första kvartalet 2020

Året inleddes med lansering av en ny version (1.6) Ironhand® med fokus på att ge användaren en ännu bättre upplevelse genom ökad komfort, fler ergonomiska bärlösningar samt en nedladdningsbar app som enkelt anpassar hanskens inställningar för optimal support till operatören. Den nya versionen av Ironhand® har tagits emot väl och Bioservo har under första kvartalet fått in beställningar på mer än 90 Ironhand®-system, vilket ska jämföras med 58 system under hela 2019.

Tack vare den starka orderingången i början av året utökades produktionskapaciteten markant under februari, genom timanställd personal samt genom ökade volymer hos etablerade leverantörer. Den snabba produktionsökningen visade att Bioservo har en god förberedelse att på kort varsel öka produktionskapaciteten för att hantera ökande volymer. Vid lanseringen introducerade vi även en digital utbildningsportal för distributörer, kunder och användare som vi nu har mycket nytta av nu när fysiska möten inte kan genomföras.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Jacob Michlewicz, CFO
jacob.michlewicz@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 cirka kl 08:40 (CET). 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Om oss

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera

Dokument & länkar