Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35, Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019,
  2. dels senast måndagen den 29 april 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 29 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig under vecka 15 på bolagets hemsida www.bioservo.com. Det går även att få årsredovisningen per post vid förfrågan.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Godkännande dagordning

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8.      Beslut om:

          a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

          b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den

                             fastställda balansräkningen,

          c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan                                             förekommer.

9.      Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10.    Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

11.    Beslut om ändring av bolagsordning §4

12.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

13.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Lundmark.

Arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att oförändrade arvoden på årsbasis utgår till styrelsen om 200 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Anders Lundmark (ordförande), Kunal Pandit, Runar Bjørklund, Karin Ruiz och Hans von Holst samt nyval av Nikolaj Sørensen. Tomas Ward har avböjt omval.

Nikolaj Sørensen är VD och koncernchef för Orexo AB, ett offentligt svenskt specialistläkemedelsföretag med fokus på behandling av opioidberoende och smärta. Nikolaj har varit VD för Orexo AB sedan 2013 och har bidragit till etableringen av Orexo i USA och omvandlingen av Orexo från utvecklingsbolag till ett bolag i en kommersiell fas. Hans bakgrund med erfarenhet av internationell kommersialisering och i synnerhet den amerikanska marknaden är mycket relevant för Bioservo när vi startar den breda kommersiella lanseringen av Ironhand och Carbonhand. Nikolaj Sørensen är utbildad civilekonom och har innan Orexo arbetat många år i ledande befattningar och som rådgivare inom life science i Sverige och internationellt.

Ändring av bolagsordningen §4 (punkt 11)

Styrelsen förslår att bolagsordningen §4, Aktiekapital ändras till ”Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000. Den nuvarande lydelsen är ”Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000”. Ändringen är för att aktiekapitalet ska vara i paritet med gränserna gällande antalet aktier i §5 i bolagsordningen. I samband med noteringen korrigerades bolagsordningen § 5 Antal aktier dock missades det att göra motsvarande korrigering gällande § 4 Aktiekapital.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 11% av aktierna och rösterna i Bolaget. För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 8 936 451 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Kista i april 2019

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se 

Prenumerera