Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 10 september 2019

Report this content

Extra bolagsstämma i Bioservo godkände idag, i enlighet med förslaget i kallelsen, styrelsens beslut om företrädesemission.

 

Emissionsbeslutet innebär en ökning av Bioservos aktiekapital med högst 1 072 374 kronor genom emission av högst 5 361 870 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 12 kronor per aktie, vilket innebär att Bioservo, före emissionskostnader, vid fulltecknad emission tillförs ca 64,3 miljoner kronor. Bioservos aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 12 september 2019.

Aktieteckning i emissionen ska ske under perioden från och med den 16 september till och med den 30 september 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

För detaljerade villkor avseende beslutet på extra bolagsstämma hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bioservos hemsida, www.bioservo.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren

VD

petter.backgren@bioservo.com

+46 8 21 17 10

 

Jacob Michlewicz

CFO

jacob.michlewicz@bioservo.com

+46 8 21 17 10

 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeletonteknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. Bioservos teknik lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2019 cirka kl 12:30 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar