Nyttan med Bioservo Technologies patenterade och prisbelönta SEM teknologi visas i vetenskaplig studie

Report this content

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att Bioservo Technologies greppförstärkande handske kan motverka försämring av handfunktion förknippad med åldrande.

I artikeln “Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic device for improving hand function in older adults: A pilot randomized controlled trial”* redovisas forskningsresultat som visar att stöd av den mjuka robotikhandsken, antingen som ett hjälpmedel eller som ett träningsredskap, kan vara ett lovande sätt att motverka försämring av handfunktion förknippad med åldrande.

Den randomiserade, kontrollerade pilotstudien genomfördes inom ramen för projektet ironHand och utvärderade effekten på funktionell handfunktion av långvarig användning av den mjuka robotikhandsken under dagliga aktiviteter jämfört med användning som ett träningsredskap för hemmabruk.

Totalt 91 äldre vuxna med självupplevd nedsatt handfunktion deltog i studien. De fördelades slumpvis på grupper för fyra veckors användning av handsken, antingen för användning som hjälpmedel eller som medicinskt träningsredskap, eller till en kontrollgrupp som inte använde handsken. Alla deltagare genomförde tester av handfunktion och greppstyrka före och efter studieperioden.

Gruppen som använde handsken som ett medicinskt träningsredskap uppvisade en signifikant förbättring av greppstyrka efter fyra veckors användning (p≤0,039). Handfunktionen förbättrades i alla grupperna, endast greppstyrkan ökade mer i den medicinska gruppen jämfört med hjälpmedelsgruppen och kontrollgruppen. Inga signifikanta korrelationer hittades mellan förändringar i funktion och användning av handsken som hjälpmedel respektive medicinskt träningsredskap (p≥0,062). Deltagare i hjälpmedelsgruppen och träningsgruppen bedömde nyttan med handsken som stor vid slutet av studieperioden.

”Dessa vetenskapliga bevis är mycket välkomna och stödjer visionen för vår hälsovårdsprodukt Carbonhand®. Jag är glad att vår prisbelönta SEM teknologi är föremål för en expertgranskad artikel i en vetenskaplig tidskrift. Detta utgör en viktig milstolpe för Bioservo som bolag”, säger Petter Bäckgren, VD för Bioservo Technologies AB.

Studiens effektdata för det bärbara mjuka robotiksystemet möjliggör fortsatt kommersialisering av hälsovårdsprodukten. Vetenskapliga bevis är avgörande för att produkten ska kunna subventioneras inom sjuk- och hälsovårdssystemen, både i Sverige och internationellt. Denna studie kommer att utgöra basen för kommande vetenskapliga forskningsprojekt och vara vägledade för den kliniska utvecklingsstrategin.

* Radder B, Prange-Lasonder GB, Kottink AIR, Holmberg J, Sletta K, van Dijk M, et al. (2019) Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic device for improving hand function in older adults: A pilot randomized controlled trial. PLoS ONE 14(8): e0220544. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220544

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10

petter.backgren@bioservo.com

Om studien
Studien genomfördes inom ramen för projektet ironHand, som delvis finansieras av programmet Active and Assisted Living (AAL) (AAL-2013-6-134) via Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, ZonMw (Nederländerna) och State Secretariat for Education, Research and Innovation (Schweiz).

Roessingh Research and Development, ett stort vetenskapligt forskningsinstitut fokuserat på rehabiliteringsteknologi och e-hälsa, utvecklade studiemetodologin och genomförde den kliniska studien på uppdrag av konsortiet som ledde projektet ironHand. www.rrd.nl.

SEM™ teknologi
Bioservos SEM™ teknologi (Soft Extra Muscle) är unik. Medan andra robotiksystem under utveckling är tunga och styva, som ett skelett, bygger SEM på en helt annan designprincip. Bioservo Technologies har utvecklat två produkter baserade på denna teknologi, hälsovårdsprodukten Carbonhand® och Ironhand® för industriella tillämpningar inom tillverkning, byggnation och lager. Båda är bärbara mjuka robotikhandskar utvecklade för att stödja greppstyrka. När projektet ironHand startade kallades också hälsovårdsprodukten ironHand, men idag är varumärket för denna produkt Carbonhand®.

Om Carbonhand®
Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel i form av en handske som underlättar ett normalt rörelsemönster. Handsken adderar extra styrka när behovet är som störst och förstärker handens styrka för personer med nedsatt handfunktion.

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknologier. De framtagna handskarna lämpar sig väl både för rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat bil-, flyg- samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Besök gärna www.bioservo.com.

 

Prenumerera