Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020

Report this content

Rättelsen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR).

 

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Kunal Pandit (omval), Karin Ruiz (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Claes Mellgren (nyval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. Noterades att Hans von Holst avböjt omval. 

Stämman beslutade att utse Anna Stenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB (omval) till bolagets revisor.

 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Noterades att beslut enligt denna punkt biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämman beslutade att ge bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10,5% av aktierna och rösterna i Bolaget. 

 

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

Prenumerera