Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 24 april 2019

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 24 april 2019 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av en utdelning om 1 krona och 50 öre (1.50) per aktie, vilket sammantaget kan ge högst 97.802.676 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 338.530.269 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli fredagen den 26 april 2019. Utdelningen beräknas kunna verkställas torsdag den 2 maj 2019.

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att genom omval utse Thomas Eklund, Karolina Lawitz och Peter Ehrenheim samt genom nyval Mark Bradley och Torben Jørgensen till styrelseledamöter. Noterades att Nils Olof Björk och Yvonne Mårtensson avböjt omval. Stämman utsåg Thomas Eklund till styrelseordförande.

Stämman beslutade genom omval utse revisionsfirman Deloitte AB till bolagets revisor som meddelat att de utser den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2020.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 175 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2020 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 225 000 kronor var.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 145 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 75 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.520.000 aktier.

Uppsala den 24 april 2019
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 18.00 CET.
 

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: 0707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com
 

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar