Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2018

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 26 april 2018 fattades bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av en utdelning om 1 krona och 40 öre (1.40) per aktie, vilket sammantaget kan ge högst 90.600.226 kronor i utdelning, samt att i ny räkning balanseras 380.532.356 kronor. Noterades att bolaget inte innehar några egna aktier.

Avstämningsdag för utdelning beslutades bli måndagen den 30 april 2018.

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att genom omval utse Thomas Eklund, Karolina Lawitz, Nils Olof Björk, Peter Ehrenheim och Yvonne Mårtensson till styrelseledamöter. Noterades att Ove Mattsson avböjt omval. Bolagsstämman utsåg Thomas Eklund till styrelseordförande.

Stämman beslutade genom omval utse revisionsfirman Deloitte AB till bolagets revisor som meddelat att de utser den auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode om 1 400 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande, styrelsens ordförande tillerkänns 500 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 225 000 kronor var.

Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, att, därutöver, ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté ska utgå om sammanlagt högst 145 000 kronor, att fördelas enligt följande: ordföranden ska erhålla 75 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 110 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och övriga två medlemmar 25 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 6.470.000 aktier.

Uppsala den 26 april 2018
Biotage AB (publ)
Styrelsen


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april, 2018 kl. 08.30 CET.


Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 400 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar