Biotage - Förändring i antal aktier och röster

Report this content

Såsom tidigare offentliggjorts har Biotage AB (publ) (”Biotage”) under oktober 2021 emitterat 781 991 nya stamaktier i samband med genomförandet av förvärvet av ATDBio Limited.
Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier i Biotage till 65 445 097 och det totala antalet röster till 65 226 115,3. Genom nyemissionen har antalet aktier i Biotage ökat med 781 991 stamaktier, motsvarande 781 991 röster. Per dagens datum, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Biotage till 66 227 088 aktier, varav 65 983 775 är stamaktier och 243 313 är C-aktier. Antalet röster i Biotage uppgår per dagens datum till 66 008 106,3 och aktiekapitalet uppgår till 92 055 652,32 kronor.

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 17.00.

Kontaktperson:
Tomas Blomquist, VD och koncernchef
Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com

 

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Website: www.biotage.com

Taggar:

Dokument & länkar