Biotage AB (publ) delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Positiv utveckling skapar möjligheter

 

Juli–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 305 MSEK (263), en ökning med 16,3 procent och organiskt* en ökning med 17,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 68 MSEK (61).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,3 procent (23,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 53 MSEK (37).
 • Resultat per aktie var 0,81 SEK (0,57) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 89 MSEK (74).
 • Nettokassa* per den 30 september var 244 MSEK (157).
 • Likvida medel uppgick till 359 MSEK (371).
 • Skulder till kreditinstitut var 0 MSEK (110).
 • 1 juli meddelades att Maja Nilsson utsetts till ny CFO med tillträde 1 oktober.

Januari–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 890 MSEK (794), en ökning med 12,1 procent och organiskt* en ökning med 20,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 210 MSEK (147).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,6 procent (18,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 159 MSEK (131).
 • Resultat per aktie var 2,44 SEK (2,01) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 249 MSEK (192).
 • 10 maj meddelade Annette Colin att hon lämnar posten som CFO. 1 juli meddelade Biotage att Maja Nilsson utsetts till ny CFO med tillträde 1 oktober.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 20 oktober förvärvades ATDBio, Ltd.
 • Maja Nilsson tillträdde som ny CFO den 1 oktober.

 

VD har ordet

Våra ansträngningar ger goda resultat

Biotages lönsamma tillväxtresa fortsatte under tredje kvartalet med ett nytt försäljningsrekord och starkt kassaflöde. Vårt strategiska fokus ligger på att hitta attraktiva nischområden samtidigt som vi gör vår verksamhet mer effektiv och hållbar. Den positiva utvecklingen möjliggör investeringar i framtiden.

Årets tredje kvartal fortsatte Biotages organiska tillväxt i en takt som är betydligt högre än för marknaden i stort. Vi har bibehållit tvåsiffrig organisk och rapporterad tillväxt i båda våra regioner, Americas och International. Liksom under andra kvartalet hade vi över 300 MSEK i omsättning med en rörelsemarginal, EBIT, som översteg vårt långsiktiga mål på 20 procent. Vi ser en bra geografisk mix på båda sidor Atlanten och en positiv fördelning mellan eftermarknads- och systemförsäljning på 52/48 procent drivet av en ökad försäljning av förbrukningsvaror.

Våra fortgående ansträngningar för att generera nya intäkter och effektiviseringar i verksamheten lönar sig. För en tid sedan satte vi ett internt mål att förstärka balansräkning och kassaflöde. Att vi nu uppnått detta ger oss goda förutsättningar att investera för fortsatt tillväxt. Ett färskt exempel på det är förvärvet av brittiska ATDBio som tillför oss expertis och viktiga plattformslösningar inom den snabbväxande sektorn för syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider.

I vår strävan att genom digitalisering öka effektivitet, kvalitet och hållbarhet i verksamheten har vi under kvartalet arbetat intensivt med att implementera produktionsmodulen i vårt affärssystem på vår anläggning i Salem, USA. Denna togs i drift 1 oktober. Vid vår anläggning i Cardiff, Wales, är den nya enheten för produktion av industriella flash-kolonner i full drift sedan ett par månader. Flytten av all övrig kolonnfyllning till ytterligare en ny och större enhet har inletts och beräknas slutföras under fjärde kvartalet. I Cardiff pågår även ett arbete för att kraftigt minska användningen av organiska lösningsmedel vid tillverkningen av vissa förbrukningsvaror. Detta kan bära frukt redan under nästa år och innebär lägre kostnader, men framförallt ett mindre avtryck på miljön.

Vi ser alltjämt en påverkan från pandemin på inköpspriser för råmaterial och fraktkostnader. I försörjningskedjan finns även en del problematik kring generell brist på vissa insatsprodukter.  Så långt har vi till övervägande del kunnat möta dessa utmaningar bland annat har vi tillåtit en större lageruppbyggnad än under normala omständigheter. Om utvecklingen av råvaruförsörjningen i stort inte förbättras så kan de längre ledtiderna innebära problem även för Biotage.

Under tredje kvartalet växte Biotage inom alla våra fyra produktfokusområden: Analytisk kemi, Organisk kemi, Scale-up och Biomolekyler. För hela perioden januari-september uppvisar samtliga områden tvåsiffrig organisk tillväxt. Sammantaget ligger den organiska tillväxten på 20,3 procent. Särskilt glädjande är det att vår starka underliggande affär inom Analytisk kemi i vår största region Americas har hjälpt oss att komma tillbaka starkt efter pandemin. Americas gör sitt starkaste kvartal någonsin efter ett par kvartal med negaitv pandemipåverkan.

I EMEA drivs tillväxten av våra lösningar inom Scale-up för lipidrening som används vid utveckling och tillverkning av vaccin mot covid-19. Detta är det fjärde kvartalet sedan starten för denna affär och den kommer därför inte att ha samma effekt på våra tillväxtsiffror framöver. Affären demonstrerar hur vi som impact tech-bolag kan bidra till lösningen av samhällsproblem och hur vi snabbt och flexibelt kan anpassa oss efter kundernas behov. Vi söker kontinuerligt efter nya nischområden där vi kan göra skillnad.

I Japan avslutar vi samarbetet med ett företag där vi distribuerat en produkt och renodlar därmed verksamheten till försäljning av våra egna produkter. Det ger en kortsiktig omsättningseffekt men bäddar för framtida tillväxt genom att vi bland annat kan driva vår eftermarknadsaffär bättre. Vi har även för avsikt att under 2022 etablera en kommersiell hubb i Singapore för att betjäna ASEAN-länderna, vilket kommer att bidra till en mer fokuserad verksamhet i Japan.

Biotage fortsätter att bidra till svensk life science, inte bara genom egen innovation utan också i samarbeten av olika slag. Tillsammans med flera lärosäten och ett antal andra bolag ingår vi nu in i konsortiet GeneNova. Med Vinnova som finansiär och KTH som koordinator ska det verka för en effektivare produktion av genterapi för individualiserad behandling.

Internt har förberedelserna för en ny, kundfokuserad och enhetlig specialist-organisation fortlöpt under kvartalet. Stort fokus ligger även på företagskultur. Ett syftesdrivet bolag som Biotage kan bara nå sina mål om medarbetare och ledare överallt i organisationen delar gemensamma värderingar och beteenden. Som ett led i arbetet att ena hela koncernen har vi under kvartalet internt lanserat våra värden och vår ledarskapsmodell i en skrift som vi kallar ”Biotages själ och hjärta”.

Maja Nilsson har nu hunnit tillträda som ny CFO och vi har också genomfört strategiska rekryteringar för att stärka vårt marknadsteam inom områden som mRNA, biomolekyler och plasmidrening. Jag noterar med glädje att vi generellt märker av ett allt starkare intresse för Biotage som arbetsgivare.

Till sist vill jag bara uttrycka hur fantastiskt det känns att nu äntligen kunna återgå till kontoren och träffa kollegor, kunder och partners på riktigt igen. Med denna positiva energi och tillsammans med våra nya familjemedlemmar från ATDBio ser vi med spänning fram mot att komma in i nya spännande tillväxtmarknader. Tillsammans tror vi att vi kan ta det kombinerade och bredare erbjudandet vidare in i attraktiva nya nischer.

Uppsala 28 oktober 2021

Tomas Blomquist

VD och koncernchef

 

Kalendarium

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.biotage.com

Bokslutskommuniké 2021                                        11 februari 2022
Delårsrapport januari-mars 2022                                28 april 2022
Årsstämma 2022                                                     28 april 2022
Årsredovisning 2021 planeras att publiceras               vecka 14 2022
Delårsrapport januari-juni 2022                                  19 juli 2022
Delårsrapport januari-september 2022                        2 november 2022
Bokslutskommuniké 2022                                        15 februari 2023

Delårsrapporten för Biotage AB (publ) har avgivits av bolagets VD och koncernchef Tomas Blomquist efter bemyndigande av styrelsen.

Uppsala den 28 oktober 2021

 

Tomas Blomquist

Verkställande direktör och koncernchef

 

För vidare information

Tomas Blomquist, VD och Koncernchef

tel: 0705 23 01 63

Maja Nilsson, Ekonomi- och finansdirektör

tel: 0733 25 51 70

 

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 15:00 CET.

 

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Website: www.biotage.com

Taggar:

Dokument & länkar