Biotage AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

Report this content

Utmanande kvartal och förbättrat kassaflöde

April - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 254,2 MSEK (282,1), en minskning med 9,9 procent och organiskt* en minskning med 12,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,5 MSEK (56,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 32,21) MSEK (54,2).
 • Resultat per aktie var 0,491) SEK (0,83) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 13,9 MSEK till 57,0 MSEK (43,1).
 • Nettokassa* per den 30 juni var 32,1 MSEK (nettoskuld 69,2).
 • Likvida medel uppgick till 260,7 MSEK (185,9).
 • Skulder till kreditinstitut var 109,6 MSEK (109,6).
  Den 17 april meddelade Biotages styrelse att förslaget om utdelning om 1,60 kronor per aktie drogs tillbaka och istället föreslogs att ingen utdelning skulle utgå i samband med årsstämman. Vidare meddelade styrelsen att de såg en möjlighet att kalla till extra stämma senare i år för att besluta om utdelning för 2019.
 • Årsstämman ägde rum den 4 juni.

Januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 531,6 MSEK (530,1), en ökning med 0,3 procent, medan organiskt* en minskning med 2,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 85,9 MSEK (105,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 93,61) MSEK (101,7).
 • Resultat per aktie var 1,441) SEK (1,56) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117,8 MSEK (55,6).

1) I periodens resultat ingår omvärdering av tilläggssköpeskilling med 27,6 MSEK
     * Se definitioner sid 19-20

 

VD har ordet
Likt en våg har Coronavirus pandemin (Covid-19) under året sköljt från öster till väster och fortsätter att påverka oss alla. I stort påverkas Biotages affärsverksamhet negativt även om vi ser att delar av vårt produktutbud faktiskt ökar i försäljning som ett direkt resultat av corona pandemin. Med alla utmaningar som följer av rådande omständigheter är jag nöjd med det resultat vi lyckats åstadkomma under det utmanande andra kvartalet.  

Försäljningen minskade med 9,9 procent för andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2019. Sett över årets första sex månader var försäljningen i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år. Kvartalet visade en tillbakagång organiskt på 12,1 procent och för halvåret 2,6 procent. Även om detta naturligtvis inte är i linje med våra förväntningar, så är vi tacksamma över att verksamheten inte drabbats värre. Den omständigheten att Biotages verksamhet i många länder betraktas som samhällsviktig har bidragit till att Biotage inte drabbats i större utsträckning än vad som är fallet nu. En ytterligare förklaring är Biotages globala närvaro och breda produktutbud. Vi såg exempelvis att försäljningen av våra produkter inom miljöområdet var i det närmaste opåverkade under kvartalet och även ökade i vissa delar av världen. Effekterna av corona pandemin ger dock fortsatt såväl förskjutningar i försäljning som utebliven försäljning.

Under andra kvartalet sattes också försäljningsrekord av Biotages flash reningssystem. Det var framförallt i Kina som försäljningsframgångarna var påtagliga.

Systemförsäljningen stod för 49 procent under kvartalet och eftermarknadsprodukter för 51 procent. Bruttomarginalen uppgick till 60,6 procent (62,3) för kvartalet och 61,6 procent (62,0) för årets första sex månader.

Americas utgör Biotages största enskilda geografiska marknad och vi ser en tydlig påverkan av corona pandemin på försäljningen under kvartalet. Framförallt så är det systemförsäljningen som drabbas. Jämfört med motsvarande period föregående år så är också tillväxten i Americas negativ, medan utvecklingen för de första sex månaderna är oförändrad. I regionen APAC drabbas försäljningen i Indien ännu hårdare av de begränsningar i rörlighet som infördes under kvartalet, medan verksamheten i Kina återhämtar sig och växer med mer än 50 procent i förhållande till andra kvartalet 2019. Försäljningen i Sydkorea återhämtar sig någorlunda väl och visar tillväxt i förhållande till jämförelseperioden. EMEAs försäljning påverkas även den negativt av corona pandemin med en negativ tillväxt.

Rörelsemarginalen, EBIT, minskade för kvartalet till 9,6 procent (19,9) och för halvåret till 16,2 procent (20,0). I övriga rörelseposter ingår valutaeffekter som har påverkat rörelsemarginalen, EBIT, negativt med 12,0 MSEK för kvartalet och postivt med 0,9 MSEK för för halvåret. Det negativa bidraget från valutaeffekter i kvartalet innebär en nettoeffekt från valutaförändringar på kvartalets resultat om hela 10,2 MSEK mellan kvartalen.

Sammanfattningsvis så har vi under årets första sex månader sett verksamheten påverkas av corona pandemin. Asien var inledningsvis hårdast drabbat medan senare under halvåret, och i synnerhet under andra kvartalet, övriga länder fick vidkännas motsvarande effekter. Både Kina och Sydkorea hade en positiv organisk tillväxt sett såväl under kvartalet som halvåret. Det råder fortsatt stor osäkerhet om hur snabbt ekonomin och verksamheten i de olika geografierna kan återhämta sig fullt ut. 

Det är ännu för tidigt att med säkerhet uttala sig om hur snabbt samhället i stort och Biotages verksamhet i synnerhet kan återgå fullt ut till ett normalläge. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete med att söka alternativa lösningar till fysiska möten och många av våra kunder likaså. Allt går dock inte att ersätta med virtuella möten.

Biotage har en stark finansiell ställning och jag är tacksam att styrelsen tog beslutet att avvakta med aktieutdelningen för verksamhetsåret 2019, vilket givetvis ger Biotage en större uthållighet om corona pandemins effekter blir långvariga.

Avslutningsvis så anser jag att Biotage är väl positionerat för framtiden, med genomförda förstärkningar i ledningen och duktiga medarbetare i övrigt på plats. 

Uppsala 17 juli 2020

Tomas Blomquist
VD och koncernchef

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september   5 november 2020

Bokslutskommuniké 2020             12 februari 2021

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.biotage.com

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 17 juli 2020

Tomas Blomquist
Verkställande direktör och koncernchef

För vidare information:
Tomas Blomquist, VD och Koncernchef
tel: 0705 23 01 63      
                                                              

Annette Colin, Ekonomi- och finansdirektör
tel: 0703 19 06 76                      

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Kort om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar