• news.cision.com/
  • Biotage/
  • Biotage förvärvar ATDBio och stärker sin position inom syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider

Biotage förvärvar ATDBio och stärker sin position inom syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider

Report this content

Biotage AB (publ) (”Biotage”) har i dag tecknat avtal om förvärv av alla utestående aktier i det privatägda företaget ATDBio Limited (”ATDBio”) hemmahörande i Oxford och Southampton, Storbritannien, till ett totalt förvärvspris om cirka 45 MGBP på en skuldfri och kontantfri basis (vilket motsvarar cirka. 534,4 MSEK[1]) som finansieras genom en kombination av en nyemission av stamaktier i Biotage, befintlig kassa och en revolverande kreditfacilitet. Transaktionen genomfördes i samband med att avtalet om aktieförvärv ingicks.

Förvärvet av ATDBio innebär att Biotage tillförs viktiga plattformslösningar för syntes och rening av DNA- och RNA-oligonukleotider. Denna teknologi används för tillämpningar inom utveckling av nya läkemedel, molekylärdiagnostik (som till exempel PCR-testning), terapier baserade på nukleinsyror och den nya generationens teknik för DNA- och RNA-sekvensering. Förvärvet av det brittiska bolaget förväntas påtagligt bredda och stärka Biotage som ledande leverantör av verktyg och tjänster inom life science och impact tech. ATDBio grundades 2004 av professor Tom Brown Sr, en erkänd expert inom nukleinsyrekemi.

ATDBios expertis inom mycket komplex DNA- och RNA-produktion kommer att ge Biotage tillgång till denna marknad samt kunnande inom den hastigt växande DNA- och RNA-oligonukleotidsektorn. Det är en marknad som för närvarande drivs av efterfrågan på högkvalitativa DNA- och RNA-molekyler samt andra oligonukleotidanaloger i ljuset av coronaviruspandemin plus potentialen för andra nukleinsyrebaserade terapier, vacciner och molekylärdiagnostik.

Det är med stor glädje vi välkomnar ATDBio till Biotage-koncernens familj. Våra företag kompletterar varandra väl och vi delar samma vision om att forma framtidens vetenskap och morgondagens upptäckter. Biotage breddar steg för steg sitt erbjudande av plattformar och produkter med olika kemiska modaliteter. Från starten med upprening av peptider och småmolekylsforskning med högre volymer, har vi redan expanderat till upprening av lipider för användning i mRNA-vacciner samt till upprening av DNA-plasmider, inklusive viral rening för genterapi. Nu förflyttar vi oss även in på den attraktiva, nya oligonukleotidmarknaden”, kommenterar Tomas Blomquist, VD och koncernchef för Biotage.

 

På ATDBio är vi mycket stolta över att bli en del av Biotage-familjen som delar vår passion för innovation, kundfokus och hållbarhet. Med vår djupa förståelse för nukleinsyrekemi kan vi säkerställa oligonukleotidsyntes av högsta kvalitet och leverera mycket rena produkter. Vi tillverkar oligonukleotider för ett brett spektrum av kunder inom akademiska och kommersiella verksamheter, inklusive några av de globalt sett viktigaste bioteknik- och läkemedelsföretagen. Nu kommer vi att kunna skala upp ännu mer tack vare Biotages globala närvaro och världsledande expertis inom separationsvetenskap. Vi kommer att fortsätta vår innovation och hjälpa våra kunder att föra ut nästa generations nukleinsyrebaserade molekylärdiagnostik, vacciner och terapier till marknaden”, säger doktor Tom Brown Jr, VD för ATDBio.

Det finns stor potential i att kombinera ATDBios specialistexpertis inom storskalig DNA- och RNA-oligonukleotidproduktion och -innovation med Biotages one-stop-shop för kundernas arbetsflöden och plattformslösningar. Då Biotage nyligen har vunnit marknadsandelar inom storskalig flashrening av lipider som används för formuleringen av lipidnanopartiklar (LNP:er) avsedda för mRNA-vaccin, så finns det redan ett framgångsrikt angreppssätt som kan användas för andra kemiska modaliteter med DNA och RNA i läkemedelsforskning och terapeutiska tillämpningar av olika slag. Kemiskt-syntetiskt framställd RNA behövs även för gensaxtekniken CRISPR/Cas, vars upptäckt och utveckling belönades med 2020 års Nobelpris i kemi.

Under 2020 uppgick ATDBios nettoförsäljning till cirka 3,5 MGBP, vilket motsvarar cirka 41,6 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 1,0 MGBP, vilket motsvarar cirka 11,9 MSEK. Detta kan jämföras med nettoförsäljningen under de första nio månaderna 2021 som uppgick till cirka 4,5 MGBP. Per den 30 september 2021 hade ATDBio 20 heltidsanställda.

Genom ett köpeavtal förvärvar Biotage samtliga aktier i ATDBio från aktieägarna i ATDBio mot både aktie- och kontantvederlag. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i ATDBio uppgår till 45 MGBP, motsvarande cirka 534,4 MSEK, på en skuldfri och kontantfri basis, och innefattar 781 991 nyemitterade stamaktier i Biotage till ett värde av cirka 16 MGBP (cirka 190 MSEK) och cirka 29 MGBP (cirka 344,4 MSEK) i kontanter. Varav 5 MGBP (motsvarande cirka 59,4 MSEK) av den totala köpeskillingen består av en förväntad tillkommande framtida köpeskillingsbetalning som vid utfall kommer att utbetalas efter tre år.

Transaktionen kommer att finansieras genom en nyemission bestående av 781 991 stamaktier i Biotage kombinerat med  befintlig kassa och en revolverande kreditfacilitet. Bolagsstyrelsen har i dag beslutat om nyemission mot apportegendom i enlighet med det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 28 april 2021. De nyemitterade stamaktierna tillfaller aktieägarna i ATDBio.

 

 

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl 08.30 CEST.

 

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited.

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Website: www.biotage.com

 

[1] Baserat på växelkursen SEK/GBP 11,8765, som genomgående används för valutakonvertering i pressmeddelandet.

Taggar:

Dokument & länkar