Biotage förvärvar PhyNexus, Inc. och stärker sin position inom småskalig rening av biomolekyler

Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget PhyNexus, Inc. (PhyNexus) baserat i Kalifornien, USA, till ett totalt förvärvspris uppgående till ca 21,5 miljoner USD (motsvarande ca 195 miljoner SEK[1]) finansierat genom emission av nya aktier i Biotage och befintliga likvida medel. Genom förvärvet förväntas Biotage stärka sin position som separationsbolag inom det växande området biomolekyler. Med PhyNexus nydanande teknologiplattform med patenterade pipett-baserade förbrukningsvaror kommer Biotage kunna erbjuda sina globala kunder automatiserade lösningar för effektiv rening av biomolekyler som t ex proteiner, plasmider och antikroppar i laboratorieskala. Biotage förutspår att denna plattform har potential att på sikt rikta sig till en växande marknad värd flera miljarder USD. Biotage bedömer att den förvärvade teknologiplattformen kan möjliggöra utveckling av nya angreppssätt för kliniska tester och tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel med effektiviserade arbetsflöden, genom dispergerande fastfas-extraktion i kombination med pipetteringsrobotik med hög genomströmning och ett utvecklingsprogram för nya förbrukningsvaror.  

PhyNexus, som hittills främst sålt sina produkter på sin närliggande amerikanska hemmamarknad, genererade under 2017 nettointäkter på 3,1 miljoner USD, motsvarande cirka 28 miljoner SEK, och ett rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) på -0,1 miljoner USD, motsvarande ca -0,9 miljoner SEK. PhyNexus hade 14 heltidsanställda i november 2018. Biotage uppskattar att kommande lanseringar av produkter under utveckling samt synergier i försäljning och operativa kostnader på sikt kommer att öka den förvärvade verksamhetens rörelsemarginal till nivåer motsvarande de som Biotages befintliga verksamhet idag genererar.

Torben Jörgensen, VD för Biotage, kommenterar: "Förvärvet av PhyNexus är i linje med vår strategi att växa som separationsbolag genom att expandera inom nya applikationsområden. PhyNexus produkter kan nå en större global marknad genom Biotages direktförsäljningskanaler, samtidigt som Biotage når kunder inom industrier som vi historiskt inte bearbetat aktivt. Förvärvet kompletterar väl vårt befintliga produktutbud och ger oss möjlighet att bättre adressera den växande marknaden för biomolekyler. Vi ser mycket fram emot att accelerera våra satsningar inom detta snabbt framväxande område."

Doug Gjerde, grundare och CEO för PhyNexus, kommenterar: "PhyNexus har utvecklat en unik patentskyddad teknologiplattform som möjliggör effektiv rening med förbättrade resultat inom många olika områden som forskning kring och utveckling av biologiska läkemedel liksom diagnostiska tillämpningar. Den innovativa Dual Flow Chromatography-teknologin tillsammans med patenterade, tip-baserade förbrukningsvaror ger hög effektivitet och förbättrat arbetsflöde för de som arbetar med forskning och utveckling inom biomolekylområdet. Vi är mycket glada över att gå ihop med Biotage för nästa fas av PhyNexus utveckling. Sammanslagningen möjliggör global expansion av PhyNexus erbjudande och öppnar upp möjligheter till snabbare utveckling och lansering av nya innovativa produkter.

Cirka 94 procent av aktierna i PhyNexus förvärvas från huvudaktieägarna i PhyNexus genom ett aktieöverlåtelseavtal med Biotage mot ett förvärvspris bestående av en kombination av aktier och kontanter. Återstående ca 6 procent av aktierna i PhyNexus kommer att förvärvas av Biotage genom en så kallad merger av PhyNexus in i ett av Biotage helägt dotterbolag. Förvärvet beräknas slutföras i januari 2019 och är föremål för sedvanliga villkor för tillträde.

Förvärvspriset uppgår till totalt ca 21,5 miljoner USD, motsvarande ca 195 miljoner SEK, baserat på ett skuldfritt värde exklusive kassa. Förvärvspriset kommer att justeras för faktisk nettoskuld på tillträdesdagen. Av det totala förvärvspriset är ca 10,0 miljoner USD (motsvarande ca 91 miljoner SEK) förväntade framtida tilläggsköpeskillingar för åren 2019 till 2023, vilka kommer att grunda sig på framtida resultat. Resterande förvärvspris om ca 11,5 miljoner USD (motsvarande ca 105 miljoner SEK) kommer att erläggas vid tillträdet och utgörs till ca 6,6 miljoner USD (motsvarande ca 60 miljoner SEK) av 487 337 nyemitterade aktier i Biotage och ca 4,9 miljoner USD (motsvarande ca 45 miljoner SEK) kontant ersättning.

Transaktionen finansieras genom emission av 487 337 nya aktier i Biotage till ett värde av ca 6,6 miljoner USD (motsvarande ca 60 miljoner SEK) i kombination med Biotages befintliga likvida medel. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i Biotage i samband med tillträdet och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018. Emissionen kommer att riktas till huvudägarna i PhyNexus (inklusive största aktieägaren Doug Gjerde, som representerar ca 60 procent av aktierna och rösterna i PhyNexus) och ytterligare aktier kan komma att emitteras i samband med de prisjusteringar som kan komma att ske efter slutförandet av förvärvet samt vid betalningar av framtida tilläggsköpeskillingar.
   
   
Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl 07:45 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverknings­företag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  

[1] Baserat på en växelkurs USD/SEK om 9,09. Denna växelkurs används genomgående i detta pressmeddelande vid omräkning USD/SEK.

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar