Biotage utser valberedning

Report this content

En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 28 april 2021. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2022 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisorer, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningens ledamöter är:

  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder
  • Christoffer Geijer, utsedd av SEB Investment Management
  • Torben Jørgensen, styrelseordförande Biotage AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan adressera Biotage styrelseordförande per e-mail: info@biotage.com. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast sju veckor före stämman.

Årsstämman 2022 i Biotage kommer att hållas torsdagen den 28 april 2022 kl 16.00 i Uppsala. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2022 skall inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricera e-post respektive brev ”Årsstämma 2022”) senast sju veckor före stämman.

 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 11.00 CET.

 

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Website: www.biotage.com

Taggar:

Dokument & länkar