Bokslutsrapport  januari-december 2018

Fortsatt hög tillväxt och ökat rörelseresultat

Fjärde kvartalet oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 234,6 MSEK (188,9), en ökning med 24,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen med 7,9 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 35,7 MSEK (32,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,3 MSEK (34,6). Minskningen förklaras av att redovisad skattekostnad ökar med 10,5 MSEK till -8,1 MSEK (2,4). I redovisad skatt ingår förändringar av bokfört värde på uppskjuten skatt hänförlig till aktiverade skattemässiga underskott om -5,1 MSEK (3,5). 
 • Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,54) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,6 MSEK (66,2) 
 • Nettokassan1) per den 31 december var 67,6 MSEK (174,3). Likvida medel uppgick till 177,0 MSEK (174,3). Räntebärande skulder var 109,4 MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kredit­facilitet som upptogs i januari 2018 i samband med förvärvet av Horizon Technology, Inc. (Horizon)  
 • Den 4 december ingick Biotage avtal om förvärv av samtliga aktier i det privat­ägda bolaget PhyNexus, Inc. (PhyNexus) i Kalifornien, USA
 • Den 18 december offentliggjorde styrelsen i Biotage sin avsikt att inleda förhandlingar om förvärv av det danska bolaget Chreto ApS (Chreto) efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att förvärva samtliga aktier i Chreto.

Helåret januari-december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 910,9 MSEK (748,1), en ökning med 21,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 8,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 172,5 MSEK (133,6)
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 167,6 MSEK (138,7)
 • Resultat per aktie ökade till 2,59 SEK (2,14) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 155,0 MSEK (168,9)
 • Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 90,6 MSEK (80,9)  
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna av­seende 2018 om 1,50 SEK (1,40) per aktie. Enligt utdelnings­policyn ska Biotage dela ut minst 50 procent av nettovinsten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Den 2 januari offentliggjorde styrelsen att en rekryteringsprocess inletts för att anställa en ny verkställande direktör. Den nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensen har meddelat att han avser att fortsätta som verkställande direktör till dess att en ersättare har anställts.
 • Den 15 januari tillträdde Biotage förvärvet av PhyNexus. Förvärvspriset uppgick till ca 21,4 MUSD, motsvarande ca 191,3 MSEK 2), varav ca 4,8 MUSD (ca 43,3 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6 MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband med tillträdet, och resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) i förväntade framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat.
 • Den 15 januari beslutade styrelsen att emittera vederlagsaktier för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökat från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent.

1) Se definition sid 17-18
2) Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Det är med stolthet jag ser tillbaka på vad Biotage åstadkommit under 2018. Biotage sätter nytt försäljningsrekord med en försäljning överstigande 900 MSEK för helåret. Återigen växer vi med lönsamhet och rörelseresultatet (EBIT) ökar med mer än 25 procent under 2018. Rörelsemarginalen för helåret förbättras med en procentenhet till 18,9 procent, att jämföra med Biotages nya lönsamhetsmål på i genomsnitt 20 procent över en treårsperiod. Biotage når det andra finansiella målet, en omsättningstillväxt om 8 procent.  

Såväl under årets sista kvartal som över helåret är det Asien som står för den procentuellt starkaste tillväxttakten. Det är alltjämt systemförsäljningen inom organisk kemi som driver omsättningsökningen i denna region. Vi har under 2018 initierat bearbetning av marknaden för analytisk kemi i Asien och intensifierar dessa satsningar under 2019. De två mer mogna och enskilt största geografiska marknaderna för Biotages produkter, Amerika och Europa, fortsätter att växa. Dessa marknader växer inte med samma expansiva takt som Asien, men det är tillfredställande att båda på helårsbasis växer snabbare än vad den globala marknaden för våra produkter gör.

Den 1 oktober 2018 lanserade Biotage en helt ny teknologiplattform inom Biotages största produktområde Rening. Det nya flashreningssystemet Biotage® Selekt tillsammans med de tillhörande förbrukningsvarorna Biotage® Sfär är en betydande satsning på effektivare och mer miljövänlig rening. Lanseringen har tagits väl emot av marknaden och vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta försäljningen av dessa produkter. Inom organisk kemi i övrigt har Biotage framgångsrikt arbetat med att sälja in lösningar för kompletta arbetsflöden till kunderna. Även försäljningsutvecklingen av Biotages industriella produkter har varit god under 2018 och dessa utgjorde vid utgången av 2018 hela 10 procent av Biotages omsättning. Produkterna inom analytisk kemi har haft lite av ett mellanår med lägre tillväxt än vad vi förväntat oss.

Integreringsarbetet av Horizon Technology, Inc. som förvärvades i januari 2018 har gått bra. Vi har också arbetat med att förbättra marginalerna i den förvärvade verksamheten och de är nu i nivå med Biotages lönsamhet i stort. Under kvartal fyra påbörjades också en produktionsöverföring från vår nuvarande kontraktstillverkare av indunstnings­systemet V10 till Horizon. Med dessa aktiviteter tar vi integrationen av Horizon ett steg längre samtidigt som vi ökar kapacitetsutnyttjandet och lönsamheten ytterligare i den förvärvade verksamheten.

I början av december 2018 undertecknade Biotage avtal om förvärv av ett annat amerikanskt bolag, PhyNexus, Inc. och vi övertog verksamheten den 15 januari 2019. Med detta förvärv breddar vi vår separationsverksamhet till småskalig rening av biomolekyler - ett område som vi under en längre tid har haft ambitioner att bli delaktiga i. Försäljningsorganisationen förstärks nu för att kunna dra full fördel av möjligheterna i den förvärvade verksamheten. Vi utvärderar också att flytta PhyNexus instrument­tillverkning till Horizon.

Biotages investering i ett minoritetsägande i Chreto A/S gjordes även den i avsikt att ta Biotage vidare in i biomolekylområdet och med möjligheten att förvärva samtliga aktier i Chreto vid utgången av 2018 till ett förutbestämt pris. Vi gjorde dock den bedömningen att det förutbestämda priset var för högt i förhållande till hur långt Chreto kommit i utvecklingen och de investeringar vi bedömer nödvändiga framöver för att kommersialisera teknologin. Därför tackade Biotage nej till denna möjlighet, men öppnade samtidigt upp för en diskussion om förvärv till en annan värdering.

Sammantaget har 2018 varit ett fantastiskt år och vi har skapat möjligheter för att 2019 ska bli lika spännande. Vi ser med tillförsikt fram mot att ta oss an PhyNexus produkter och teknologier, och etablera Biotage på kartan för rening av biomolekyler.

 
Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2019 hålls den 24 april 2019.
Delårsrapport för det första kvartalet 2019 publiceras den 24 april 2019.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publiceras den 16 juli 2019.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020.
Årsredovisningen för 2018 planeras att offentliggöras vecka 14 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.

 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.


 
Uppsala den 7 februari 2019

 
Torben Jörgensen
Verkställande direktör och koncernchef

 
För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20


 
Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.30 CET.


 
Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 405 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar