Bokslutsrapport januari-december 2017

Hög tillväxttakt och kraftigt förbättrat resultat

Fjärde kvartalet okt-dec 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 188,9 MSEK (179,1), vilket är en ökning med 5,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] ökade omsättningen med 7,1 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 32,3 MSEK (24,1)
 • Resultat efter skatt ökade med 98 procent till 34,6 MSEK (17,5).
 • Resultat per aktie var 0,54 SEK (0,27) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 66,2 MSEK (42,4)
 • Nettokassan[1] per den 31 december uppgick till 174,3 MSEK (128,6)
 • Biotage hade vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna aktier. Inga aktier har förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2017.
 • Den 6 december ingick Biotage avtal om förvärv av samtliga aktier i det privat­ägda bolaget Horizon Technology Inc. (Horizon) i New Hampshire USA

Helåret jan-dec 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 748,1 MSEK (667,9), vilket är en ökning med 12,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 12,7 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 133,6 MSEK (99,1)
 • Resultat efter skatt ökade till 138,7 MSEK (92,8)
 • Resultat per aktie var 2,14 SEK (1,43) före och efter utspädning
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 168,9 MSEK (139,1)
 • Utdelning till aktieägarna har lämnats i maj med 80,9 MSEK (80,9)  
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna av­seende 2017 om 1,40 SEK (1,25) per aktie. Enligt utdelnings­policyn ska Biotage dela ut minst 50 procent av nettovinsten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Den 16 januari tillträdde Biotage förvärvet av Horizon. Köpesumman uppgick till ca 17,8 MUSD, motsvarande ca 143 MSEK[2], varav företagsvärde ca 16,2 MUSD och kassa ca 1,6 MUSD.

[1] Se definition sid 16-17
[2] Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,02

Kommentar av VD Torben Jörgensen

När jag summerar året som har gått kan jag konstatera att 2017 överträffar våra förväntningar och är Biotages bästa år hitintills. Vi rapporterar omsättningsrekord med 748 MSEK för helåret och ökar kassaflödet för den löpande verksamheten med hela 30 MSEK till 169 MSEK.

Samtliga geografiska regioner växer under året mer än vårt finansiella tillväxtmål om 8 procent och sammantaget visar Biotage en försäljningstillväxt om 12 procent.

Rörelseresultatet (EBIT) förbättras under 2017 med 35 procent. Rörelsemarginalen för kvartalet är drygt 17 procent och för helåret nästan 18 procent. Vi har härmed också mött vårt andra finansiella mål - en genomsnittlig rörelsemarginal om 15 procent sett över de tre senaste åren.

Ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i kombination med en ökad försäljning gör att Biotage växer med ökad lönsamhet. Bruttomarginalen är ca 61 procent för såväl kvartalet som året.

Systemförsäljningen stod under 2017 för 47 (45) procent av omsättningen och eftermarknadsprodukter 53 (55) procent. Främsta orsaken till att vi inte kommit närmare vårt strategiska fördelningsmål om 40/60 är de fortsatta framgångarna i Kina där vi nästan uteslutande säljer system.

Under 2017 genomförde Biotage en lyckad lansering av en ny generation av indunstningssystemet TurboVap®. Produkten togs väl emot i samtliga våra regioner. Under årets sista kvartal hade vi en stark tillväxt inom produktområdet Industrial Products, som utgjorde 9 procent av periodens försäljning. Framgången är ett resultat av bland annat en ökad säljinsats i framförallt Europa och kundernas uppskattning av den kvalitet som vi levererar.

Vi noterar också ett ökat intresse för våra produkter inom peptidsyntes. Efter lanseringen av Biotage® SNAP Bio för flash-rening av peptider erbjuder nu Biotage kunderna också inom detta område lösningar som även innefattar förbrukningsvaror.

Genom förvärvet av Horizon Technology får vi tillgång till viktig kunskap och nya produkter som stärker vårt erbjudande för analytisk kemi inom miljö och livsmedel. Merparten av kostnaderna för att genomföra förvärvet har tagits under det fjärde kvartalet. Vi ser nu fram mot att utveckla detta produkterbjudande och öka dess globala marknadspenetration genom vår etablerade direktförsäljningsorganisation.

Vad gäller utökad direktförsäljning följer vi planen för vår etablering i Indien där de första rekryteringarna av nya medarbetare är på plats.

Geografiskt sett är det fortsatt Amerika som utgör den största marknaden. Den starkaste tillväxten ser vi dock i Asien med tvåsiffrig procenttillväxt och där Sydkorea mer än fördubblar försäljningen i förhållande till före­gående år. Även i Europa växer omsättningen med tvåsiffrigt procenttal under 2017.

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram mot 2018. Som vanligt kommer året säkert att innehålla både utmaningar och möjligheter. Till den del vi själva kan påverka utvecklingen känner jag att vi är väl rustade.
 

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2018 hålls den 26 april 2018.
Delårsrapport för det första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018.
Delårsrapport för det andra kvartalet 2018 publiceras den 16 juli 2018.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.
Årsredovisningen för 2017 planeras att offentliggöras vecka 14 2018.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.
 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
   

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20
  

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 08.30 CET.
  

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage hade cirka 350 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar