Delårsrapport  januari-mars 2019

Report this content

Nytt försäljningsrekord och kraftigt ökat rörelseresultat

Första kvartalet januari - mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 248,0 MSEK (208,0), vilket är en ökning med 19,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 5,8 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 19,8 procent till 49,8 MSEK (41,6).
 • Resultat efter skatt ökade med 5,9 procent till 47,5 MSEK (44,9)
 • Resultat per aktie ökade till 0,73 SEK (0,69) före och efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 MSEK (28,1).
 • Nettoskulden[1] per den 31 mars uppgick till 117,9 MSEK (-59,6). Likvida medel uppgick till 142,6 MSEK (168,9). Skulder till kreditinstitut var 109,4 MSEK (109,3).
 • Den 2 januari offentliggjorde styrelsen att en rekryteringsprocess inletts för att anställa en ny verkställande direktör och att Torben Jørgensen avser att fortsätta som verkställande direktör till dess att en ersättare har anställts.
 • Förvärvet av PhyNexus Inc. slutfördes den 15 januari. Förvärvspriset uppgick till ca 21,3 MUSD, motsvarande ca 190,6 MSEK[2], varav ca 4,8 MUSD (ca 43,2 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6 MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband med tillträdet, och resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) i förväntade framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat.
 • Den 15 januari beslutade styrelsen att emittera vederlagsaktier för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökat från
  64 714 447 till 65 201 784, vilket medfört en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent.

1) Se definition sid 16-17
2) Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Biotage inleder 2019 med ett starkt första kvartal. Försäljningen under kvartalet är den högsta någonsin i Biotage historia och detta även oaktat den under året förvärvade verksamheten PhyNexus, Inc.. Förvärvet tillträddes den 15 januari och integreringen fortskrider enligt plan. Överföringen av PhyNexus instrument­tillverkning till Biotages fabrik i Salem, New Hampshire, har påbörjats. Vi ser mycket fram mot att vidareutveckla PhyNexus verksamhet inom den snabbväxande småskaliga reningen av biomolekyler. Biotage har traditionellt varit inriktad på i första hand rening av små molekyler (syntetiska) och nu breddar vi verksamheten till att omfatta också biomolekyler (biologiska). Biotage har dock inte kommit vidare i diskussionerna om förvärv av intressebolaget Chreto A/S, vilket även det är verksamt inom rening av biomolekyler.

Effektiviteten och lönsamheten ökar också under kvartalet. Bruttomarginalen förbättras med 0,7 procentenheter till 61,7 procent. Bidragande till det är en förbättrad mix i försäljningen mellan system och eftermarknadsprodukter, där vi detta kvartal har en högre viktning mot eftermarknadsprodukterna med 54 procent av försäljningen hänförlig till dem. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgår till 20,1 procent, att jämföra med Biotages nya lönsamhetsmål på i genomsnitt 20 procent över en treårsperiod. Rullande 36 månader uppgår rörelsemarginalen nu till 17,7 procent. Till jämförbara valutakurser och rensat för förvärv ökar periodens omsättning med 5,8 procent. I rapporterad försäljning har vi en tillväxt på 19,2 procent. Biotages mål är en årlig omsättningstillväxt om i genomsnitt 8 procent mätt över en treårsperiod. 

Kvartalets kassaflöde är inte helt tillfredsställande. Till del förklaras det av att vi valt att binda upp mer kapital i varulagret genom att överproducera vissa av våra produkter som tillverkas i Cardiff, Wales, som en förberedelse för en eventuell Brexit. En annan orsak är att en förhållandevis hög andel av försäljningen materialiseras sent i kvartalet, vilket bidrog till ett sämre kassaflöde genom ökning av kundfordringarna.

Biotage fortsätter att visa starkast tillväxt i Asien. Försäljningen i Amerika är inte helt där vi vill att den ska vara. Till viss del beror det på tajming i affärerna, men vi kämpar också med att hålla försäljningsorganisationen intakt då den goda ekonomin i USA innebär hård konkurrens om medarbetarna.

Vårt enskilt största produktområde inom organisk kemi, Rening, fortsätter att växa och med en global försäljning av drygt 250 system ser vi under kvartalet den högsta försäljningen någonsin av våra flashreningssystem. Kina står för merparten av tillväxten, men vi har också förhoppningar att ta marknadsandelar i övriga delar av världen med det nyligen lanserade flashreningssystemet Biotage® Selekt och de tillhörande förbrukningsvarorna Biotage® Sfär.

Vi fortsätter att utveckla vårt produkterbjudande inom analytisk kemi, med nya produkter, applikationer och metodutveckling. Ett antal produktlanseringar kommer att ske inom analytisk kemi under de kommande kvartalen, såväl system som förbrukningsvaror.

Försäljningen av våra Industriella produkter utvecklas väl under kvartalet. Inte minst är det försäljningen av våra största flashreningssystem med tillhörande förbrukningsvaror som ökar. En bidragande orsak är den under förra året lanserade UV-detektorn för dessa produkter som underlättar användningen hos kunderna.

Under inledningen av året implementerade Biotage ett nytt affärssystem som krävt omfattande arbetsinsatser under en längre tid från många inom organisationen. Därmed har vi nu etablerat en ny plattform för ytterligare global samordning och effektivisering.

Med den positiva känslan från årets första kvartal i ryggen ser vi med tillförsikt fram emot fortsättningen av 2019.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publiceras den 16 juli 2019.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november 2019.
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på Biotages hemsida.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
 

Uppsala den 24 april 2019
 

Torben Jörgensen
Verkställande direktör och koncernchef
 

För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20
 

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 15.00 CET.
 

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 413 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Dokument & länkar