Delårsrapport januari-juni 2018

Rekordsiffror för både försäljning och rörelseresultat

Andra kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 236,1 MSEK (196,3), vilket är en ökning med 20,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 50,0 MSEK (37,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 36 procent till 51,4 MSEK (37,7).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,58).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,6 MSEK (43,1).
 • Utdelning till aktieägarna har lämnats med 90,6 MSEK (80,9). 
 • Nettokassan1) per den 30 juni var -13,5 MSEK (101,6). Koncernens likvida medel uppgick till 95,8 MSEK (101,6) Räntebärande skulder vid periodens utgång uppgick till 109,3 MSEK (-) och avser lån inom ramen för en kredit­facilitet som upptogs i samband med förvärvet av Horizon Technology Inc.

Sex månader januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 444,1 MSEK (381,5), vilket är en ökning med 16,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 9,3 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 27 procent till 91,6 MSEK (72,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 96,3 MSEK (73,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,7 MSEK (72,2).
 • Förvärvet av Horizon Technology Inc. slutfördes den 16 januari.

1)  Se definition sid 16-17

Kommentar av VD Torben Jörgensen
Biotage lägger ännu ett starkt kvartal bakom sig med nya rekordsiffror för både försäljning och rörelseresultat. Den ökande representationen av egna säljare i olika delar av världen bidrar till att Biotage fortsätter att visa god tillväxt. Vårt dotterbolag i Indien har nu varit operationellt under två kvartal och trots att vi befinner oss i en uppbyggnads- och omställningsfas är resultatet redan uppmuntrande, då vi har vänt den negativa trenden. Försäljningen i Indien för första halvåret ökade med 170 procent jämfört med motsvarande period förra året. Biotage växer överlag snabbare än de marknader där Biotage är aktivt, vilket innebär att vi ökar vår marknadsandel.

Biotages verksamhet gynnas av den nuvarande valutasituationen med en relativt svag svensk krona. Oaktat valutafördelarna ökar omsättningen för både kvartalet och halvåret med 9 procent till jämförbara valutakurser och justerat för förvärv. Bruttomarginalen för såväl kvartalet som halvåret överträffar vårt strategiska mål om 60 procent. Trots en något mindre fördelaktig fördelning av omsättningen mellan system och eftermarknadsprodukter än motsvarande period föregående år (49/51 procent jämfört med 48/52 procent) hölls bruttomarginalen för halvåret i stort sett oförändrad. Rörelsemarginalen (EBIT) överstiger 20 procent för både kvartalet och halvåret och uppgår nu till 16,4 procent i rullande genomsnitt för de senaste tre åren.

Integrationen av Biotages senaste förvärv, Horizon Technology, Inc., följer plan och vi ser fortsatt goda möjligheter att växa verksamheten över tid. Genom utnyttjande av Biotages globala säljorganisation kan vi öka andelen direktförsäljning samtidigt som vi uppnår en större geografisk täckning. Vi ser också redan nu att vi ökar lönsamheten i den förvärvade verksamheten.
 
Trenden med en stark försäljning av våra reningssystem Isolera™ fortsätter. Försäljningen av dessa system har under en längre period varit särskilt stark i Kina, men under kvartalet ser vi också en stark utveckling i USA med en 50 procentig försäljningsuppgång för dessa produkter jämfört med föregående år. Även inom analytisk kemi är utvecklingen god och försäljningen inom detta produktområde, som också inkluderar produkterna från Horizon Technology, är stark.

I Kina har vi under lång tid mött tuff priskonkurrens på förbrukningsvaror från lokala aktörer. För att kunna ta marknadsandelar inom detta område har vi introducerat förbrukningsvaror för reningssystemet Isolera™ speciellt framtagna för den lokala marknaden. Försäljningen av dessa har börjat ta fart under kvartalet och vi ser fram emot att följa utvecklingen framöver.

Satsningen inom industriella produkter fortsätter och vi lanserade under kvartalet ett UV-monitoreringskit som ökar användarvänligheten för våra stora reningssystem Biotage® Flash 150 och Biotage® Flash 400, för användning inom läkemedels- och tillverkningsindustrin.

I takt med ökad efterfrågan på Biotages produkter utvecklar vi våra produktions­enheter. Det gäller framförallt tillverkningen av förbrukningsvaror inom såväl organisk som analytisk kemi. Det pågår projekt för att öka den interna produktionskapaciteten både på kort och längre sikt. Under kvartalet har vi bland annat genomfört förbättringar av produktionsflödena och installerat större produktionsmoduler.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november 2018.
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på bolagets hemsida.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

För vidare information:

Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84                                         

Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20                      

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 11.00 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 400 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com
 

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar