Delårsrapport januari-mars 2018

Försäljnings- och lönsamhetsrekord

Första kvartalet januari - mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 208,0 MSEK (185,2), vilket är en ökning med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,8 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 41,6 MSEK (34,9)
  • Resultat efter skatt ökade med 27 procent till 44,9 MSEK (35,3).
  • Resultat per aktie ökade till 0,69 SEK (0,55) före och efter utspädning
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 MSEK (29,2)
  • Nettokassan[1] per den 31 mars uppgick till 59,6 MSEK (152,1)
  • Förvärvet av Horizon Technology Inc. slutfördes den 16 januari. Genom förvärvet stärker Biotage sin position på marknaden för analyser inom miljö- och livsmedelsområdet.
  • Biotage hade vid rapportperiodens utgång inget innehav av egna aktier. Inga aktier har förvärvats inom ramen för det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2017.

[1] Se definition sid 15-16

Kommentar av VD Torben Jörgensen
Inledningen av 2018 har varit mycket tillfredställande. Införlivandet av Horizon Technology i verksamheten följer planen och är en vitamininjektion för Biotage. Förvärvet är viktigt för den ökade satsningen på analys inom miljö- och livsmedelsområdet.

Vi kan lägga ytterligare ett kvartal bakom oss med både försäljnings- och lönsamhets­rekord. Försäljningen uppgick till 208 MSEK med en organisk tillväxt på nästan 10 procent. Samtidigt fortsätter vi att öka vår rörelsemarginal som för kvartalet uppgår till 20 procent. Den genomsnittliga EBIT-marginalen för den senaste treårsperioden är 15,6 procent.

Bruttomarginalen för perioden uppgår till 61 procent, vilket är i linje med vårt strategiska mål om 60 procent. Ökade produktionsvolymer tillsammans med en högre automatiseringsgrad och allmänna effektivitetsförbättringar vid anläggning­en i Cardiff, Wales, fortsätter att bidra till den förbättrade bruttomarginalen. Under kvartalet drar vi också fördel av överlag gynnsamma valutakurser.

Vidareutvecklingen av produktionsanläggningen i Cardiff fortsätter. Senare i år kommer vi att ta ytterligare lokaler i anspråk, vilket möjliggör mer automatiseringar och därmed säkerställa förutsättning­ar för fortsatt tillväxt.

Satsningen på direktförsäljning bidrar fortsatt till försäljnings­framgångarna. Verksamheten i Sydkorea fortsätter att utvecklats väl och omsättningen är 2,5 gånger större än motsvarande period förra året. Verksamheten i Kina utvecklas också bra och ökar sin försäljning med drygt 28 procent. I stort sett samtliga länder med egen lokal säljkår växer jämfört med första kvartalet 2017. Vi fortsätter att utöka vår direktförsäljning och det senaste bidraget är Indien. Där har vi nu genomfört ett antal nyckel­rekryteringar som kommer att komma ombord i det tredje kvartalet.

Efterfrågan är generellt sett god med tillväxt inom alla strategiskt viktiga produkt­områden. Störst tillväxt, ca 60 procent, visar våra indunstningsprodukter. Försäljningen av den nya generationen av indunstningsystemet TurboVap® är fortsatt stark. Med förvärvet av Horizon Technology ökar vi vår satsning inom analytisk kemi. Det är ännu för tidigt att utvärdera förvärvet men vi är nöjda med utvecklingen så här långt. Försäljningen av Industrial Products har startat året bra och då särskilt i Europa. Europa ser också ett uppsving i försäljningen av förbrukningsvaror. Även våra produkter inom rening har ett framgångsrikt kvartal bakom sig och vi sätter nytt försäljningsrekord i antal sålda enheter av reningssystemet Isolera™.

Under en tid har våra syntes- och peptid­syntes­produkter fått stå tillbaka till förmån för andra mer prioriterade produktområden, men mer resurser har allokerats till dessa produkter och uppdateringar planeras att lanseras redan i slutet av andra kvartalet.

Systemförsäljningen stod under kvartalet för 48 procent av omsättningen och eftermarknadsprodukter 52 procent. Försäljningen av system fortsätter att öka och den huvudsakliga förklaringen är de fortsatta försäljningsframgångarna av reningssystemet Isolera™ och då framförallt i Kina där vi slog rekord i antal sålda system under första kvartalet.

Arbetet inom forskning och utveckling intensifieras ytterligare och vi ser fram emot lansering av flera nya produkter under året.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för det andra kvartalet 2018 publiceras den 16 juli 2018.

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras den 6 november 2018.

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 7 februari 2019.

Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på bolagets hemsida.

 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.


 
För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84                                                                                                              
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20                     
 
 
Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 15.00 CET.

 
 
Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 400 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar