Information avseende Biotages årsredovisning för 2014

NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”) har inom ramen för sin övervakning av regelbunden finansiell information, enligt 16 kap 13§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, tillställt Biotage AB (BIOT) frågor kring Biotages återförda tilläggsköpeskilling 2014 beträffande förvärvet av MIP Technologies AB som gjordes 2010. Utredningen avslutades med en slutskrivelse från Börsen i vilken Biotage kritiserades för att samtidigt ha skrivit ner goodwill med motsvarande belopp utan att ta hänsyn till att nedskrivningstestet för den totala goodwillposten på koncernnivå inte visade på ett nedskrivningsbehov. Börsen hänvisar i sin skrivelse till punkt 104, IAS 36. Bolaget anmodades i slutskrivelsen från Börsen att i kommande finansiella rapporter justera nedskrivningen av goodwill i enlighet med de regler som återfinns i IAS 8, punkterna 41-49. Med hänvisning till en förhållandevis lång tidsperiod fram till publiceringen av Biotages bokslutskommuniké den 11 februari 2016 anser Börsen att Biotage ska publicera information om den begärda rättelsen i ett separat pressmeddelande.

Den återföring av del av reserv för tilläggsköpeskilling och den goodwillnedskrivning som Biotage gjorde i bokslutet för 2014 finns beskriven i den av Biotage publicerade bokslutskommunikén för 2014, årsredovisningen för 2014 samt kommenteras även i samtliga delårsrapporter som bolaget har publicerat avseende 2015. Den återföring av goodwillnedskrivningen som Börsen nu anmodat Biotage att göra i kommande finansiella rapporter och att även offentliggöra genom detta pressmeddelande påverkar enbart jämförelsesiffrorna för resultat för föregående år, det vill säga 2014, och ökar koncernens ingående värden 2015 för både goodwill och eget kapital. Motsvarande information kommer även att presenteras och kommenteras i Biotages bokslutskommuniké för 2015 som publiceras den 11 februari 2016 samt i årsredovisningen för 2015.

Återföringen av goodwillnedskrivningen innebär att resultaträkningsposten Övriga rörelseposter för jämförelseperioden 2014-01-01 - 2014-12-31 justeras upp med 13,5 MSEK avseende tidigare redovisad nedskrivning av goodwill 2014, vilket förbättrar jämförelseperiodens resultat jämfört med tidigare redovisat resultat i bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2014.

Bakgrunden är att Biotage i bokslutet 2014 gjorde en nedskrivning av goodwill om 13,5 MSEK, vilket då påverkade Övriga rörelseposter negativt med motsvarande belopp. Denna nedskrivning gjordes i samband med en återföring av en reserv för tilläggsköpeskilling avseende MIP Technologies AB som inte längre förväntas komma att utbetalas, se även not 10 i årsredovisningen 2014. Goodwillposten bokades upp i samband med tilläggsköpeskillingen vid förvärvet 2010 och var hänförlig till denna tilläggsköpeskilling. Eftersom Biotage enligt tillämpade redovisningsprinciper ser hela sin verksamhet som en kassagenererade enhet ska dock även nedskrivningsprövning av redovisad goodwill endast genomföras på den nivån. Då något nedskrivningsbehov inte identifierades på koncernens totala goodwillpost enligt de nedskrivningstester som gjordes på koncernövergripande nivå vid bokslutet 2014 justeras därför2014 års resultat i efterhand, vilket innebär att Biotages rörelseresultat för 2014 förbättras med 13,5 MSEK jämfört med det som rapporterats i bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2014. Följaktligen ökar koncernens utgående värden 2014, tillika ingående värden för 2015, för balanserade vinstmedel och goodwill båda med 13,5 MSEK. Jämförelseperiodens (år 2014) resultat per aktie före och efter utspädning justeras i och med rättelsen upp från 0,79 SEK per aktie till 1,00 SEK per aktie. Jämförelseperiodens totalresultat per aktie före och efter utspädning justeras i och med rättelsen upp från 1,00 kr till 1,21 kr.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: 0707-20 48 20, erika.soderberg.johnson@biotage.com
   
   
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015 kl. 08.00
.


   
Om Biotage

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, läkemedels-och livsmedels­industrin. Huvud­kontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 490 MSEK under 2014. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar