KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB (PUBL)

Report this content

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
Tomas Eklund, Styrelseordförande
Tel: 0708-242025, thomas.eklund@investorab.com

Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 16.00, på Biotage AB:s huvudkontor, Vimpelgatan 5, 753 18 Uppsala.

Anmälan, mm

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019,

b) dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 31 oktober 2019.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till Biotage AB på adress Box 8, 75103 Uppsala, eller via e-post: deltagare@biotage.com. Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisations-nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ombud och/eller antal biträden (högst två). Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter. 

Ombud, mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas per brev till Biotage AB på adress Box 8, 75103 Uppsala. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.biotage.com/fullmakt. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Denna registrering måste vara verkställd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 31 oktober 2019 och aktieägaren bör därmed i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns det totalt 65 201 784 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
  7. Fastställande av arvoden till styrelsen.
  8. Val av ny styrelseledamot och ny styrelseordförande.
  9. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Punkt 1 och 6 till 8 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman, fastställande av antal ledamöter i styrelsen, fastställande av arvoden till styrelsen och val av ny styrelseledamot och ny styrelseordförande.

Valberedningen för Biotage AB, bestående av Marianne Flink, ordförande (utsedd av Swedbank Robur fonder), Ove Mattsson (utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning), Christian Petersen (utsedd av Vind AS) och Thomas Eklund (styrelsens ordförande) föreslår följande:

- att Thomas Eklund ska väljas som ordförande vid stämman.
- att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordföranden.
- att det totala arvodet till den nya styrelseledamoten på helårsbasis ska utgå med totalt 225 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 vilket överensstämmer med arvodena för nuvarande ordinarie ledamöter. Det totala arvodet ska dock justeras pro rata för att reflektera tiden som återstår efter valet fram intill slutet av årsstämman 2020. Arvodet för övriga styrelseledamöter inklusive styrelseordföranden kvarstår oförändrade enligt vad som beslutades på årsstämman 2019 och det kan noteras att Torben Jørgensen inte kommer att erhålla något styrelsearvode såsom styrelseordförande med anledning av att dennes uppsägningstid såsom anställd formellt löper fram till årsstämman 2020.
- val av Åsa Hedin som ny styrelseledamot och Torben Jørgensen som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Noteras att för det fall stämman beslutar i enlighet med punkt 6 och 8 består styrelsen av följande stämmovalda ledamöter; Torben Jørgensen (ordförande), Mark Bradley, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Åsa Hedin och Karolina Lawitz för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Åsa Hedin

Åsa Hedin är en erfaren företagsledare, innovatör och entreprenör som har arbetat inom en mängd olika industrier och med företag världen över. Åsa har en civilingenjörsexamen i biofysik från University of Minnesota där hon bedrev forskning på matematiska modeller inom hälsovetenskap. Hon är för närvarande aktiv som investerare och företagsextern styrelseledamot med fokus på tech- och life science-sektorn. Hon var tidigare verkställande direktör för Elekta Neuroscience och Head of Corporate Development and Strategy för Gambro AB. Hon har även varit med och tagit företag som Elekta och Filippa K från startups till multinationella företag.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på www.biotage.com.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala i oktober 2019
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl. 08.30 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  

Taggar:

Dokument & länkar