Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 14 mars 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

Ärenden på Stämman
 1. Extra bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Stämmans behörighet
 5. Godkännande av dagordning för stämman
 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
 Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
 Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
a) Ändamålet med minskningen är täckande av förlust.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 312 099,32 kronor.
c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
 Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med denna punkt kan genomföras utan tillstånd från Bolagverket.
 7. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed
 Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Ändring av bolagsordning §4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor istället för nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.
Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:
a) Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 936 297,96 kronor.
c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital förutsätter att bolagets bolagsordning ändras. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.
Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med denna punkt kan genomföras först efter tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. I händelse av att tillstånd inte erhålls kommer ett beslut i enlighet med punkt 7 inte att genomföras i någon del.
8. Styrelsen föreslår godkännande från extra bolagsstämman att överföra Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s. (BVT) (Brno, Tjeckien).

År 2010 tog Bolagets styrelse ett principbeslut att Biotech-IgG AB inte skall fokusera på utveckling av produkter med resurser inom den egna organisationen. Biotech-IgG AB har därför upprättat ett avtal med BVT med följande huvudsakliga villkor:
- SIRE-teknologin, innefattande immateriella rättigheter som patent, varumärken, och mönster samt lager, produkter, dokumentation, ritningar, tillverkningsutrustning och inventarier kopplade till produktionen och SIRE-teknologin, överförs till BVT efter bolagsstämmans godkännande.
- Som betalning för SIRE-teknologin skall Biotech-IgG AB erhålla en royalty på 10 % av nettoomsättningen för existerande och framtida produkter som kan hänföras till SIRE-teknologin med en maximal royalty på 1 MEURO per år.
- Avtalets giltighetstid sträcker sig fram till år 2025.

Avtalet har signerats av BVT och Biotech-IgG AB skall enligt avtalet signera detta inom 2 dagar från extra bolagsstämmans godkännande.

BVT Technologies a.s. (BVT) är ett privat företag baserat i Brno, Tjeckien. BVT grundades av Dr Jan Krej?í år 2000 och arbetar med kommersialisering av produkter baserade på hans långa expertis inom områdena för elektrokemiska sensorer och biosensorer. BVT utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av elektrokemiska sensorer, enzymbiosensorer samt relaterad laboratorieutrustning, mjukvara och annan teknisk utrustning. BVT kan leverera ett brett sortiment av sensorer i olika kvantiteter. Kunderna är huvudsakligen forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut eller industriella laboratorier. Kunderna utför forskning och utvecklar teknologier som används i nya produkter och applikationer inom medicinsk diagnostik, förnyelsebar energi, materialtestning och forskningsområden.
SIRE® - Den av Biotech-IgG egenutvecklade och patenterade biosensorteknikplattform för analys av biologiska molekyler i komplexa provlösningar som livsmedel, fermentationer, kroppsvätskor etc., vars rättigheter innehas av Biotech-IgG AB. SIRE® är en akronym med följande betydelse: Sensors based on Injection of the Recognition Element.
9. Stämmans avslutande
 
Lund i februari 2016
Styrelsen

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen 25 februari 2016.


Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.
Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD
Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar