Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)

Vid årsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 10 maj 2017 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2016. Aktieägaren Capital Conquest AB (publ) med fullmakter representerande 8 % av totala antalet aktier i Bolaget per avstämningsdagen yrkade på att ha möjlighet att utse en minoritetsrevisor för att granska affärshändelser och närståendetransaktioner hos ledande befattningshavare. Stämman biföll detta enhälligt.

Beslut om ansvarsfrihet

Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och bolagets VD. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna Edvard Skodic, Ulric Aspegrén, Lars-Olof Hansson och verkställande direktören Dario Kriz. Styrelseordförande Margareta Krook beviljades inte ansvarsfrihet vid bolagsstämman till följd av att aktieägaren Capital Conquest AB (publ) med fullmakter representerande 8 % av totala antalet aktier i bolaget per avstämningsdagen röstade mot detta förslag. Övriga aktieägare på stämman biföll revisors tillstyrkan om ansvarsfrihet.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Ulric Aspegrén, Margareta Krook, Edvard Skodic samt Lars-Olof Hansson som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2018.

Stämman beslutade enhälligt välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

Val av revisor var aktuellt på stämman. Stämman beslutade enhälligt att omvälja Mazars Set revision AB med Annika Larsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade enhälligt att arvode om sammanlagt 100 000 kr, med 40 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 20 000 kr till övriga styrelseledamöter, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade enhälligt att godkänna det framlagda förslaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens framlagda förslag.

Under stämman informerade representant för Capital Conquest AB (publ) att dess ägarandel ökar och att fler aktier i Biotech-IgG AB har och håller på att förvärvas på och utanför marknaden.

Styrelsen

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.
Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD
Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar