Delårsrapport maj-januari 2017/2018

Report this content

Tredje kvartalet (november-januari)

 • Nettoomsättningen                                       51 (37) kSEK
 • Rörelseresultat                                             -6 117 (-4 050) kSEK
 • Resultat efter skatt                                        -6 117 (-4 050) kSEK
 • Resultat per aktie före utspädning                    -0,35 (-0,32) SEK

Delårsperioden (maj-januari 2017/2018)

 • Nettoomsättningen                                       1 290 (496) kSEK
 • Rörelseresultat                                             -14 266 (-8 924) kSEK
 • Resultat efter skatt                                        -14 266 (-8 924) kSEK
 • Resultat per aktie före utspädning                    -0,81 (-0,70) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum®kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Presenteras på San Antonio Breast Cancer Symposium i början av december.
 • Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum®vid behandling av pankreascancer.
 • Amerikanska forskare: DiviTum®kan utvärdera effekten av nytt framgångsrikt bröstcancerläkemedel efter två veckor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inleder studiesamarbete med Johns Hopkins omfattande 100 patienter.
 • Erhåller order värd 100 000 USD.

Alla känner vi någon som har, har haft eller kommer att drabbas av, cancer. Glädjande nog så blir vården för cancerpatienter bättre och bättre. Samtidigt är det så att dagens cancerbehandlingar är både dyra och inte alltid effektiva. Därför finns det ett stort behov av diagnostiska test som snabbt ger information om hur effektiv behandlingen är och kan ge underlag till läkaren att fatta rätt beslut om behandling av patienten. Det kan ge både längre liv och bättre livskvalitet för patienterna.

Detta är särskilt relevant vid spridd cancer då många olika typer av behandlingar finns och man behöver byta behandling när cancern blir resistent. Bara i USA och Europa beräknar Biovica baserat på Globocans statistik att antalet patienter med spridd cancer överstiger 2,5 miljoner. Samtidigt spenderas det över 80 miljarder USD globalt på cancerläkemedel. Genom att kunna svara på om behandlingen är effektiv bidrar Biovica till att säkerställa att patienten får en effektiv behandling, samtidigt som samhället spenderar sina pengar på ett effektivt sätt.

Biovica har snart varit noterat på First North i ett år. Om vi ser tillbaka på året som gått sedan noteringen har mycket hänt. Vi har följt vår plan att:

Etablera samarbeten med ledande onkologer för att dokumentera värdet av produkten:

Vi har presenterat flera positiva resultat. Vi har förstärkt samarbeten så att vår kommande dokumentation blir ännu tyngre. Våra samarbetspartners är de ledande i världen inom området, vilket exemplifieras av det nyligen påbörjade samarbetet med John Hopkins i USA.

Påbörja regulatorisk process för att skicka in ansökan under 2019:

Vi har fått ett viktigt besked från FDA hur de ser på vår produkt. Med den feedbacken har vi detaljerat vår utvecklingsplan och målet att skicka in en FDA ansökan under 2019 står fast.

Utveckla kommersiella samarbeten för att generera intäkter partnerskap:

När det gäller kommersiella samarbeten och försäljning ser vi fortsatt en efterfrågan av vår produkt för användning vid framtagning av nya läkemedel, dvs den s.k. forskningsmarknaden. Detta exemplifieras av upprepade större order under de senaste 12 månaderna, nu senast på 100.000 USD.  

Kunden kommer att använda vår DiviTum vid utveckling av ett nytt cancerläkemedel. Det är ytterligare ett sätt för Biovica att bidra till en bättre cancervård, dvs genom att underlätta utvecklingen av nya cancerläkemedel.

Ovanstående utveckling under det senaste året har minskat osäkerheten i vår plan. Vi har fått bekräftelse på potentialen för DiviTum utanför bröstcancerområdet i och med våra positiva resultat på ytterligare områden. Det stärker vår övertygelse att DiviTum har potentialen att bli en standard markör inom spridd cancer.

Framöver ligger vår plan fast, vilket innebär att vi ska:

 • Genomföra det pågående studieprogrammet med fokus på bröstcancer
 • Slutföra utveckling och ansökan om regulatoriskt godkännande
 • Teckna kommersiella samarbetsavtal för försäljning och erhålla kostnadsersättning för produkten (reimbursment)

Målet är att ovanstående ska vara genomfört så att en kommersiell lansering av produkten ska kunna göras under 2020 för vår första applikation spridd bröstcancer. Marknaden i USA och Europa för bröstcancer värderar vi till 6 miljarder och målsättningen är att ta ca 10 % av marknaden tre år efter lansering. Detta blir vårt första steget för att nå vår vision att bidra till bästa möjliga behandling från dag ett för världens cancerpatienter.

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel. +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Cecilia Driving, CFO
tel. +46 (0)73 125 92 47
email: cecilia.driving@biovica.com

Informationen i denna delårsrapport lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 08:00 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar