Kommuniké från Biovicas årsstämma den 29 augusti 2019

Report this content

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att till förfogande stående medel om 32 698 918 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 150 000 kronor och till styrelsens ordförande 400 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes: Lars Holmqvist, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius, Anders Rylander och Jesper Söderqvist samt nyval av Henrik Osvald. Lars Holmqvist valdes till ordföranden för styrelsen.

Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman omvaldes Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om

  • Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital, antal aktier och kallelse.
  • Riktlinjer för ersättning till ledandebefattningshavare.
  • Process för att utse valberedning samt arbetsinstruktion för densamma.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera nya aktier om max
    20 % av nuvarande antal aktier.
  • Teckningsoptionsprogram till anställda om 270 000 optioner.

Mer information

Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar