Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Resultatet för andra kvartalet i nivå med föregående år · Fortsatt lägre försäljningsvolym av värme p g a milt väder · Ny brand i Akallatunneln · Fortum samordnar verksamheten under en gemensam företagsidentitet och Birka Energi byter namn till Fortum [REMOVED GRAPHICS] Koncernen redovisar under det andra kvartalet ett resultat efter finansiella poster som är i nivå med föregående år. Resultatförsämringen under det första kvartalet har därmed medfört att koncernens resultat efter finansiella poster för det första halvåret är 155 Mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen inom värme- och kraftrörelserna samt lägre reavinster är huvudorsakerna till försämringen. Temperaturen har under hela det första halvåret varit högre än normalt, vilket medfört lägre värmeleveranser än föregående år. Bristande tillgång på biobränslen har dessutom orsakat högre bränslekostnader än planerat. Tillsammans förklarar dessa faktorer värmerörelsens lägre försäljning och resultat. Den hydrologiska balansen har under stora delar av det första halvåret varit starkare än föregående år. God tillgång på vattenkraftsproduktion genom tillrinningar över det normala har resulterat i låga spotpriser på el. Magasinsfyllnaden i Sverige och Norge visade vid utgången av juni fortfarande ett överskott jämfört med det normala. Kraftrörelsens resultat är på grund av de lägre elpriserna sämre än föregående år. Under det andra kvartalet har arbetet med att samordna Birka Energis verksamhet i den nya pan-nordiska energikoncernen Fortum fortgått. Detta betyder att koncernens verksamheter fr o m den 1 juli styrs genom Fortums operativa affärsområdesstruktur. Ett viktigt steg i samordningen av verksamheterna är också att skapa en gemensam företagsidentitet. Fr o m den 1 september byter Birka Energi AB namn till Fortum Power and Heat AB. Namnbytet och den operativa styrningen påverkar inte Birka Energikoncernens legala struktur, som förblir intakt. Den 29 maj inträffade en ny brand i Akallatunneln med ett större strömavbrott för nordvästa Stockholm som följd. Orsaken har av en opartisk utredning bedömts vara en ofullständig reparation vid den förra branden. Birka Nät AB har därför påtagit sig s k kontrollansvar gentemot privatkonsumenterna och utgivit skadestånd till ca 2 000 privatkunder. På företagssidan har bolaget påtagit sig ansvar för sakskada och kommer att utge skadestånd för påvisad skada på egendom. Alla nätkunder som berörts av avbrottet kommer dessutom att få en avbrottsersättning genom nedsättning av den fasta nätavgiften enligt ett särskilt schema. Birka Nät AB har dessutom skyndat på ombyggnaden av reservmatningen i det aktuella området för att helt kunna undvika upprepningar av de aktuella strömavbrotten. Energi Värmeförsäljning som under första halvåret uppgick till 5,0 TWh (5,4), har minskat med 0,4 TWh jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsminskningen förklaras främst av det milda väder som varit i Stockholmsområdet till skillnad från motsvarande period föregående år som hade relativt normala temperaturer. Inom värmeverksamheten fortsätter strävan efter att öka andelen förnyelsebara bränslen i produktionen. Andelen förnyelsebara bränslen och återvunnen energi uppgick i den egna produktionen till 67 procent jämfört med 64 procent föregående år. Under årets första halvår har det dock varit brist på biobränslen, vilket medfört att andelen biobränsle som används i produktionen minskat med 1 procent till 28 procent sedan föregående år. Koncernen har i värmerörelsen en flexibilitet i produktionen genom att el antingen kan användas för produktion av värme alternativt produceras genom samtidig produktion av el och värme. Det milda vädret har medfört minskat mottrycksunderlag för kraftproduktion inom värmerörelsen, vilket medfört att elproduktionen minskat något jämfört med föregående år. Kylaverksamheten fortsätter att expandera. Försäljningen som under första halvåret uppgick till 142 GWh (111) var 31 GWh högre än föregående år. Gasförsäljningen har dock varit något lägre än föregående år och uppgick till 211 GWh (232). Koncernens elförsäljning som under första halvåret uppgick till 12,8 TWh (12,7) ligger i princip kvar på samma nivå som föregående år. Kärnkraftsproduktionen har varit cirka 0,8 TWh lägre än föregående år, vilket förklaras av att Oskarshamn 1 är avställd. Vattenkraftsproduktionen har varit cirka 0,5 TWh lägre än föregående år. Detta innebär att den egna kraftproduktionen uppgick till 11,2 TWh (12,4) och koncernens totala elomsättning, inklusive egenanvändning till bland annat värmeproduktion och täckning av nätförluster, uppgick till 14,4 TWh (14,3). Koncernens eldistributionsvolym i hel- och delägda nätområden uppgick till 16,2 TWh (17,1). Det milda vädret under första halvåret har medfört en något lägre volym än under motsvarande period föregående år. Ekonomi Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning som uppgår till 7 705 Mkr (7 303) visar en ökning med 402 Mkr jämfört med föregående år. Högre omsättningsnivå från elförsäljningen och ökad omsättning från komplementprodukter så som telefonitjänster är huvudförklaringen. I jämförelse med föregående år har mildare väder inneburit att värmeintäkterna minskat med cirka 20 Mkr. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 709 Mkr (1 800), vilket är 91 Mkr sämre än föregående år. Koncernens elhandelsrörelse visar jämfört med föregående år en betydande resultatförbättring medan kraft- och värmerörelserna står för de största resultatförsämringarna. Bristande tillgång på biobränslen har orsakat högre bränslekostnader som tillsammans med det milda vädret förklarar värmerörelsens betydligt lägre resultat för det första kvartalet. Drift- och underhållsverksamheten visar också en resultatförbättring på grund av hög beläggning jämfört mot föregående år. Rörelsemarginalen har försämrats och uppgår till 22,2 procent (24,6). Koncernens räntenetto är till följd av lägre skuldsättning bättre än föregående år. Negativa kursdifferenser från valutakurssäkring av främst NOK har försämrat finansnettot något i förhållande till föregående år. Årets finansnetto har påverkats positivt av reavinster från försäljning av AB Avesta Energi och Renea AB med. Dessa poster är dock lägre än de realisationsvinster som redovisades under första halvåret 2001, vilket gör att finansnettot som helhet är sämre än föregående år. Resultat efter finansiella poster om 717 Mkr (872) blev 155 Mkr sämre än föregående år, vilket till största delen förklaras av lägre rörelseresultat och även av lägre realisationsvinster. Förvärv och avyttringar [REMOVED GRAPHICS] Under det andra kvartalet har Birka Energi förvärvat ytterligare 40 procent i teknikkonsultbolaget Puab Projektutveckling AB som därmed blivit ett helägt dotterbolag. Inga ytterligare förvärv eller avyttringar har skett under det andra kvartalet. Kassaflöde och finansiering [REMOVED GRAPHICS] Koncernens totala nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive företagsförvärv uppgick för perioden till 917 Mkr (248). Nettoinvesteringarna har påverkats av försäljning av anläggningstillgångar uppgående till 12 Mkr (530). Investeringar i verksamheten exklusive förvärv och avyttringar uppgår därmed till 929 Mkr (778). Merparten av investeringarna har genomförts inom Birka Värme och Birka Nät. Birka Värmes investeringar avser till största delen expansion inom verksamheterna värme och kyla. Investeringarna inom nätverksamheten består i huvudsak av reinvesteringar i de befintliga näten. Kassaflödeseffekten från försäljningar av aktier i dotterbolag uppgick under perioden till 1 007 Mkr (787). Därav avser 1 000 Mkr ägarförändringen i Birka Värme Holding som genomförts som en nyemission till minoritetsdelägaren. Koncernens räntebärande nettolåneskuld har minskat till följd av positivt kassaflöde från rörelsen samt genom att koncernen tillförts 1 000 Mkr i samband med nyemissionen i Birka Värme Holding. Den räntebärande nettoskulden som uppgick till 31 133 Mkr (33 633) är 2 500 Mkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Av den totala låneskulden förfaller lån uppgående till 5 792 Mkr inom den kommande tolvmånadersperioden. Birka Energi förfogade per den 30 juni över cirka 10 000 Mkr i outnyttjade garanterade lånelöften. Den genomsnittliga löptiden för koncernens låneskuld uppgick till 3 år och 7 månader och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till cirka 2 år. Balansomslutningen har sedan årsskiftet minskat med 2 534 Mkr. Det egna kapitalet har ökat med 488 Mkr. Soliditeten uppgår 34,6 procent (32,4). Ekologi Birka Energi har presenterat en Grönbok som beskriver både globala och lokala utmaningar för att utveckla ett mer hållbart energisystem. Grönboken beskriver också koncernens ambition med konceptet "Energi i balans med Ekologi och Ekonomi" att samarbeta med kunder och andra intressenter för att utveckla affärsverksamheten i denna riktning. Syftet är att skapa ett närmre samarbete kring val av energilösningar. Inom området Hammarby Sjöstad i Stockholm byggs en ny stadsdel med ambitionen att vara dubbelt så bra miljömässigt som andra liknande områden. Under våren har invigning skett av GlashusEtt, som är ett informationscentrum där boende och andra intressenter kan få information om bland annat den så kallade Hammarbymodellen med integrerade energi-, vatten- och avfallslösningar. I GlashusEtt demonstrerar Birka Energi också framtidslösningar med solceller, vätgas och bränslecell. I samarbete med JM har solceller på ett unikt sätt integrerats i takkonstruktionen på två byggnader. Neste Advanced Power System, ett dotterbolag i Fortumkoncernen, har levererat solcellerna. Utsläppen av koldioxid har minskat något jämfört med första halvåret 2001. Andelen förnyelsebara och avfallsbaserade bränslen är något lägre än planerat, främst till följd av brist på biobränslen. Birka Energi har under flera år bedrivit åtgärder för att hålla utsläppen av koloxid på en jämn nivå från avfallsförbränningen i Högdalen. Under våren har detta program framgångsrikt resulterat i väsentligt antal mindre timmar med förhöjda värden. Stockholm i juli 2002 Susanne Jonsson Verkställande direktör [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00180/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00180/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar