Vi får räkna med stigande elpriser från 2021 – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig fram till år 2030. I prognosen räknar Bixias analytiker med att elpriserna kommer att stiga från 2021 och framåt beroende på en successivt försvagad energibalans. År 2030 får vi i Norden räkna med elpriser på omkring 49 öre per kWh. I år ligger snittpriset på cirka 41 öre. 

Produktion, elanvändning och ledningskapaciteten skapar tillsammans en energibalans. Bixia räknar med att vi i Norden kommer att ha en positiv energibalans till och med år 2026, men överskottet på el kommer att minska redan från 2021. Enligt prognosen kommer elpriset att sjunka något det närmaste året och hamna på i snitt 40 öre per kWh, för att därefter stiga successivt. 

– Fram till år 2026 räknar vi med att ha en fortsatt positiv energibalans, det beror främst på att vi får in mycket mer förnybart i form av vindkraft i systemet och på ny finsk kärnkraft.  Samtidigt kommer exporten att öka till följd av att NordLink (ledningen mellan Norge och Tyskland) och North Sea Link (ledningen mellan Norge och Storbritannien) är på plats under andra halvan av 2021, förklarar Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia. 

Elanvändningen ökar kraftigt
Enligt prognosen kommer elanvändningen i Norden att stiga kraftigt de kommande tio åren, till följd av fler datacenter, elektrifieraing av industriprocesser, fler elbilar och befolkningsökning. 

– Det är attraktivt att bygga datacenter i de nordiska länderna på grund av det kyligare klimatet, tillgången till förnybar energi, vår starka infrastruktur och de relativt låga elpriserna. Det är expansionen av datacenter som kommer stå för den största ökningen av elanvändningen enligt vår prognos, säger Matina Rosenberg.  

Bixias bedömning är att elanvändningen i Norden kopplat till nya datacenter kommer att stiga med 13 TWh från dagens nivåer. Totalt kommer elanvändningen att öka med cirka 30 TWh fram till 2030. 

– Den ökade elanvändningen tillsammans med ledningsutbyggnad bidrar till de stigande elpriserna. Men utan den kraftiga tillväxten av förnybart skulle priset på el bli mycket högre, säger Matina Rosenberg.

Energi- och klimatpolitik styr
De energi- och klimatpolitiska målen påverkar både teknik- och prisutvecklingen på elmarknaden. Varje land försöker hitta styrmedel för att kunna uppnå målen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. De nordiska länderna har redan uppnått EU:s klimat- och energimål för 2020 gällande minskning av växthusutsläppen. 

– Länderna i Europa har olika förutsättningar när det gäller både naturtillgångar och ekonomioch flera länder når inte 2020-målet utan fokuserar istället på 2030-målet. Fortfarande utgör el från fossila bränslen en stor del av världens och Europas energiproduktion. Ska vi tillsammans med övriga Europa lyckas nå våra klimatmål behövs en ökad elförbindelse till grannlännderna, säger Matina Rosenberg. 

I juni förra året beslutade EU-länderna att andelen förnybar energi i Europa ska ha ökat till 32 procent fram till 2030. Samtidigt beslutades om incitament för att öka mikroproduktionen av el. 

– Vi bedömer att mikroproduktionen, främst i form av av solceller kommer att hålla tillbaka elanvändningen, eftersom stora delar av den producerade elen från solceller används direkt av konsumenten. Vår prognos ligger i linje med Energimyndighetens målbild och innebär att produktionen från solel kommer att stå för mellan fem och tio procent av elanvändningen år 2040, säger Matina Rosenberg. 

Behov av import kalla vinterdagar
Precis som Svenska Kraftnät bedömer Bixia att möjligheterna att förse Sverige med tillräckligt mycket el, när köldknäppar tvingar upp elanvändningen, kommer att minskas redan från i vinter då Ringhals 2 avvecklas. Sverige är då i behov av elimport.

– Konsekvenserna av att planerbar elproduktion som kärnkraft läggs ned ökar antalet timmar med höga priser då effektreserv och import blir nödvändig. Det ökar också incitamenten för en större förburkningsflexibilitet och satsningar på energieffektivisering och ökad lagringskapaciet, säger Matina Rosenberg. 

Prisvariationer över dygnet
Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer förnybart.

– Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden i systemet. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina Rosenberg. 

 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Den ökade elanvändningen tillsammans med ledningsutbyggnad bidrar till de stigande elpriserna. Men utan den kraftiga tillväxten av förnybart skulle priset på el bli mycket högre.
Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meteorolog på Bixia.