• news.cision.com/
  • Blick Global Group AB/
  • Blick Global Group offentliggör utfallet i företrädesemission och beslutar om efterföljande riktad kvittningsemission avseende garantiersättning

Blick Global Group offentliggör utfallet i företrädesemission och beslutar om efterföljande riktad kvittningsemission avseende garantiersättning

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 22 september till och med den 6 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,2 MSEK. Omkring 9,5 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Omkring 1,2 MSEK, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande 9,7 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Cirka 3,5 MSEK av Företrädesemissionen har tecknats genom kvittning av fordringar mot Bolaget. Styrelsen har även beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 9 juni 2021, om en riktad kvittningsemission om totalt 8 472 089 aktier som utgör garantiersättning för lämnade garantiförbindelser. Genom emissionslikviden avser Bolaget finansiera likviddelen av förvärvet av OMI, erhålla en rensad balansräkning samt stärka kassan för fortsatt expansion och förvärv inom iGaming.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 17 september 2021. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Nordic Issuing tillhanda på likviddagen enligt instruktioner på avräkningsnotan. Antalet aktier ökar med 107 647 051 från 177 535 692 till 285 182 743 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med cirka 11 966 293,68 SEK från cirka 19 735 275,69 SEK till cirka 31 701 569,36 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier. Aktieägare som inte valt att utnyttja sina teckningsrätter kommer vidkännas en utspädning om totalt 40 procent i samband med Företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen ska garanter, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget genom en riktad kvittningsemission. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2021, beslutat om en riktad kvittningsemission om totalt 8 472 089 aktier. Teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen motsvarar cirka 0,1590 SEK per aktie, motsvarande volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie under teckningsperioden med en marknadsmässig rabatt om 10 procent och styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Antalet aktier ökar med 8 472 089 från 285 182 743 till 293 654 832 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med cirka 941 776,89 från cirka 31 701 569,36 SEK till cirka 32 643 346,26 SEK, vilket innebär en utspädning om cirka 3 procent.

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Denna information är sådan som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2021.

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar