Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juli 2020 kl. 13.00 Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman
 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 juni 2020 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 26 juni 2020 per post till Blick Global Group AB, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm (Vänligen märk kuvertet "Årsstämma") eller per e-post info@blickglobal.com.

 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 26 juni 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende smittspridning och eventuell karantän m.m. samt att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk eller tillhör enriskgrupp. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. För aktuellarekommendationer med anledning av Covid-19 (coronaviruset) hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.
 

B. Ärenden på stämman
 

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
13. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut
 

Punkt 8 b - Resultatdisposition

 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Punkterna 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor
 

Aktieägare i bolaget föreslår:

 

Att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. Att ordföranden ska ersättas med 140 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,

 

Att omval sker av styrelseledamöterna Joakim Dahl och Soheil Amorpour, och att nyval sker av Johannes Tomhave. Johannes Thomhave föreslås väljas till styrelsens ordförande.

 

Att omval sker av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 (för närvarande med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor).

 

Punkt 12 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas
med villkor.

 

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

 

För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 12 juni 2020. hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på bolagets hemsida www.blickglobal.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

Bolaget har 146 350 588 aktier och röster.

 

D. Behandling av personuppgifter

 

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

 

Blick Global Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobal.com

 

Om Blick Global Group AB

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera