Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 februari 2023 klockan 10.00 på Roslagsgatan 26A i Stockholm.

  1. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 25 januari 2023 och dels senast den 27 januari 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till erik@blickglobal.com. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobalgroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 25 januari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 27 januari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
  9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna riktade emissionen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 17 900 000 kronor och högst 71 600 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 300 000 och högst 21 200 000.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 – Riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Aktieägare i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier och teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Bolaget ska emittera högst 169 123 units (”Units”). En Unit består av sex (6) aktier och en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 829 824,1596 kronor genom utgivande av högst 1 014 738  aktier. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av samtliga 169 123 teckningsoptioner öka ytterligare högst 638 304,0266 kronor.

Teckningskursen per Unit ska vara 24 kronor, motsvarande 4 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption berättigar under perioden 1-28 mars 2024 till teckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs om 7 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier ska tillkomma de av bolagets aktieägare som avstått från att erhålla sammanlagt 894 131 uniträtter i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen (däribland ledamöter i bolaget) samt ett mindre antal externa investerarare. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av emissionstekniska skäl då företrädesemissionen begränsats av bolagsordningens gränser för antal aktier som kan ges ut i företrädesemissionen. Det är också skälet till att teckningskursen per Unit är samma som i företrädesemissionen.

Teckning av Units ska ske genom betalning senast den 8 februari 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Överkurs ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningsoptionerna ska vara underkastade sedvanliga omräkningsvillkor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga från och med den 19 januari 2023. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress.

Bolaget har 4 742 755 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stork utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Prenumerera