Wiget Group om 2020 samt fördjupning kring produkten Ace

Report this content

Fredagen den 26 februari publicerade Blick Global Group sin bokslutskommuniké för helåret 2020. Sidan fyra i rapporten handlar om det helägda dotterbolaget Wiget Group. Vi väljer att återpublicera avsnittet om Wiget och dess affär samt ytterligare specificera hur vi ser på produkten Ace, dess potential samt utmaningar.

Hur många annonsörer arbetade med Wiget under föregående år?

86 annonsörer använde under året Wiget Marketplace och i vår prestationsbaserade affär har vi jobbat med 18 utvalda operatörer.

Hur stor del av omsättningen stod era tre största kunder för?

Vår största kund stod för ca 42% av omsättningen, den näst största för 18% och den tredje för ca 12%. Våra tre största kunder stod följaktligen för totalt 72%. Under 2021 kommer vi fortsätta arbeta med att bredda kundstocken för att inte vara så beroende utav ett fåtal stora annonsörer. Vår strategi har från början varit att skapa en stabil grund med ett antal starka globala operatörer som vi sedan kan bredda med mer lokalt förankrade operatörer.

Hur såg omsättningsfördelningen ut i procent mellan prestationsaffären och Marketplace?

Prestationsaffären stod för 52% och Marketplace 48%.

Hur stor är Wigets spelardatabas?

Vid årsskiftet så hade vi ca 15 000 spelare i databasen vilket innebär att vi växte med nära 3 000 spelare under året. En ökning som korrelerar med hur mycket pengar vi har lagt i mediaspend under perioden. Viktigt att poängtera är att antalet spelare i sig inte är en så relevant parameter för oss utan snarare vilken typ utav spelare vi lyckas generera till våra kunder. För oss handlar det primärt om att hitta högvärdespelare snarare än att bygga stor spelarvolym bara för att det ser bra ut på pappret. 

Hur många produkttester pågår i detta nu hos operatörer och affiliates?

I dagsläget har vi 10 nya kundtester igång för vår prestationsbaserade affär och två långtgående tester med en Ace-kund och en React-kund.

Vad skulle det innebära för Wiget att få en fullskalig Ace-kund?

Först och främst vet vi inte själva riktigt vart taket är i hur fullskalig en Ace-kund faktiskt kan bli. Detta beror på att vi gör något helt nytt i den här branschen, och vi har varken föregångare som har gjort detta eller konkurrenter som vi kan försöka analysera. I teorin kan det innebära att en operatör spenderar all sin digitala budget via oss, men troligtvis kommer de åtminstone inte börja så. Mer sannolikt är att man skalar upp liknande detta exempel:

1. Operatören kör ett test i ett land med ett annonsformat.

2. Aktiverar därefter fler länder om första testet går bra.

3. Aktiverar alla länder på det formatet om allt ser bra ut. Detta är en stor delseger då vi nu i så fall är exklusiv köpplattform för det specifika formatet. 

4. Aktiverar fler annonsformat om samtliga länder fortsätter att gå bra enligt ovanstående steg.

5. Löpande aktiverar fler och fler annonsformat via oss, och fler trafikkällor, tills de förhoppningsvis allokerat all digital mediabudget via oss.

*För att sätta det i relation till vilka intäkter det kan generera så skulle budgetutvecklingen på det kunna se ut ungefär så här:

1. Testfas: 2-10k euro/mån

2. Uppskalningsfas: 20-50k euro/mån per land, över kanske 5-6 länder.

3. Täcka alla länder på ett format: kanske 250-500k euro/mån

4. Dra igång nya format/ta större andel av deras medieköp: 500k-1m euro/mån.

En Ace-kund kan alltså både vara en operatör som kör allt digitalt via oss, men också enstaka länder och format. Vi vet inte själva just nu vilken typ som är mest trolig, utan det får vi ta reda på i takt med att vi jobbar med fler kunder. Några viktiga delar är iallafall att:

-Implementera vår pixel för tillgång till all relevant data

-Endast använda vår DSP (Demand Side Platform) exklusivt i det givna landet på det givna formatet

*Det som är väldigt intressant med den här affären är att det kan gå väldigt fort från några få tusen kronor till miljontals kronor per månad. Att göra den resan på 3-6 månader tillsammans med oss är inte alls omöjligt för en operatör, utan snarare vår målsättning och ganska troligt om vi har rätt stöd internt hos operatören. 

*Ovan är ingen prognos utan enbart antaganden givet olika scenarier. 

Parallellt med att ni befinner er i produkttester så fortlöper er grundaffär?

Korrekt. Precis som Blick´s Erik Ahlberg nämnde i rapportens vd-ord så har vi dessutom växlat upp kontakten med nya potentiella kunder samtidigt som vi arbetar hårt med vår befintliga kunddatabas. Detta gör vi i dagsläget med befintlig personal. Skulle det visa sig att våra tester löper väl ut, alternativt att vi får fler kunder till Marketplace eller prestationsaffären, så kan det vara aktuellt med nyrekrytering, men i skrivande stund hanterar vi den löpande affären med nuvarande personalstyrka.

Se Erik Ahlberg kommentera helåret 2020 här (video) 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera