Bluefish offentliggör nyemission om ca 50 MSEK

“Säkerställer likviditeten och utökar erbjudandet av nischprodukter“

För att säkerställa likviditeten samt skapa de nödvändiga förutsättningarna för fortsatt tillväxt inom segment med god lönsamhet, har styrelsen för Bluefish Pharmaceuticals AB (Bluefish eller Bolaget) beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 5 juli 2013, att genomföra tre riktade nyemissioner som vid full teckning ger Bluefish ett tillskott på ca 50 MSEK. Nexttobe AB och Färna Invest AB avser att teckna aktier motsvarande 40 MSEK.

Bluefish har för närvarande nio (9) formuleringsprojekt under egen utveckling inom ett antal olika terapiområden med fokus på nisch som erbjuder högre marginaler . Bolaget fortsätter även att utvärdera inlicensieringsmöjligheter för att bredda portföljen på lokala marknader. Bolaget bedömer att kunna skapa ytterligare försäljning om ca 200 MSEK när samtliga av dessa produkter har lanserats och nått sin fulla försäljningspotential inom de närmaste fyra åren.

I samband med nyemissionen erbjuder Bolaget även befintliga innehavare av det konvertibla skuldebrevet serie 2011/2014 på totalt ca 60 MSEK att konvertera till aktier av serie B till konverteringskursen 5 kronor per aktie, eller förlänga sitt innehav med ny förfallotidpunkt per den 30 juni 2017 till existerande villkor. Färna Invest AB som innehar ett konvertibelbelopp om 20 MSEK avser konvertera till motsvarande 4 000 000 aktier.

Sammanfattning av erbjudande om nyemission
Styrelsen har beslutat att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 000 000 kronor genom nyemission av högst
10 000 000 aktier, varav 1 454 756 aktier av serie A och 8 545 244 aktier av serie B.

- Nyemissionen avser dels att finansiera Bolagets egna utvecklingsprojekt fram till lansering samt fortsatt expansion av existerande produktportfölj.

- Aktierna emitteras till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.

- Vid full teckning tillförs Bluefish ca 50 MSEK.

- Anmälan om teckning av aktier ska ske fram till och med 3 juli 2013

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma

1. Nexttobe AB som äger rätt att teckna för 30 MSEK, sammanlagt totalt 6 000 000 aktier, varav 1 091 067 aktier av serie A och 4 908 933 aktier av serie B,

2. Färna Invest AB som äger rätt att teckna för 10 MSEK, sammanlagt totalt 2 000 000 aktier, varav 363 689 aktier av serie A och 1 636 311 aktier av serie B, och

3. Övriga aktieägare som äger rätt att teckna för sammanlagt 10 MSEK motsvarande totalt 2 000 000 aktier av serie B. Tilldelning kommer att ske pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Sammanfattning av erbjudande till konvertibelinnehavare
Styrelsen har beslutat att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 400 000 kronor genom nyemission av högst
12 000 000 B aktier.

- Det konvertibla skuldebrevet serie 2011/2014 förfaller den 30 juni 2014 och styrelsen bedömer att det ligger i Bolagets intresse att antingen lösa lånet, alternativt förlänga förfallotidpunkten.

- Konvertibelinnehavare erbjuds således att antingen konvertera sitt innehav till konverteringskursen 5 kronor per aktie, eller förlänga sitt innehav med ny förfallotidpunkt per den 30 juni 2017 till existerande villkor.

- Anmälan om teckning ska ske fram till och med 3 juli 2013.

 

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Prenumerera

Dokument & länkar