Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673-9164, kallas härmed till årsstämma den 22 april 2009 kl. 9.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, plan 7, Stockholm.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 16 april 2009, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos bolaget senast kl 16.00 den 17 april 2009. Anmälan sker till e-post: olof.nord@bluefishpharma.com eller på hemsidan www.bluefishpharma.com eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 8 tr, 111 23 Stockholm. Märk kuvertet ”bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-519 11 600.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 april 2009 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner.
11. Övriga ärenden.
12. Stämmans avslutande.


A. Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

B. Arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 8)
Styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 200 000 kronor för ordförande och 100 000 kronor per ledamot. För ledamöter som är anställda i koncernen utgår inget arvode Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning.

C. Val av styrelse (punkt 9)
Styrelseledamoten Lars Göran Kjellin har avböjt omval, men övriga ledamöter föreslås till omval. Styrelsen skulle därefter bestå av tre ordinarie ledamöter: Karl Karlsson, Erika Kjellberg Eriksson och Carl Palmstierna.

D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 8.000.000 aktier eller motsvarande antal teckningsoptioner. Nya aktier kan vara av serie A eller B, dock att användningen bemyndigandet inte får leda till att andelen aktier av serie A ökar i förhållande till den nuvarande fördelningen mellan aktier av serie A och B. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att nya aktier eller teckningsoptioner får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att med kort varsel bjuda in nya intressenter som aktieägare i bolaget samt att i övrigt kunna agera om intressanta samarbetspartners eller affärsmöjligheter dyker upp.

_________________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt fullständigt förslag avseende bemyndigande enligt punkt 10 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Torsgatan 11, 8 tr, 111 23 Stockholm från och med den 8 april 2009. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.


Stockholm i mars 2009

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera