Kvartalsbokslut 1/1 - 30/9 2000

Report this content

PRESSMEDDELANDE / Kvartalsbokslut 1/1 - 30/9 2000 Stark och Effektiv Tillväxt * Den svenska rörelsen uppvisar en stark tillväxt i fakturerad försäljning; 25.1 MSEK för perioden betyder en tillväxt med 25% under kvartal 3 jämfört med kvartal 2. * Den genomsnittliga orderingången under oktober månad överstiger den genomsnittliga orderingången under september månad med 64%. * Snabbare tillväxt än e-handelns genomsnitt. * Kontinuerligt förbättrad bruttomarginal * Operativa kostnader i förhållande till intäkterna fortsätter att minska. * Förlusten fortsätter att minska. * Likviditeten är säkrad i drygt 7 månader. Belopp i MSEK Koncernen Moderbolaget Rörelsens 25.5 18.1 intäkter Periodens -30.9 -26.4 resultat Alla siffror är exklusive moms Koncernen innefattar Sverige, inklusive dotterbolaget CarCartel, samt Singapore och Tyskland. Rörelsens intäkter Ökningen i intäkter under kvartal 3 med 11.4 MSEK har uppnåtts trots en generell nedgång för e-handeln under sommarmånaderna. Den utländska rörelsen uppvisar under perioden en marginell försäljning på 0,4 MSEK. Handels Utredningsinstitut har prognostiserat en ökning för näthandeln i Sverige med cirka 20% per kvartal under år 2000. BlueMarx målsättning att växa snabbare än näthandelns genomsnitt är sålunda uppnådd. Orderingången under oktober månad har varit mycket stark och BlueMarx förväntar sig en fortsatt stark tillväxt, men med ett starkare fokus på bruttomarginal och fasta kostnader för att snabbare nå lönsam tillväxt ter sig den ursprungliga målsättningen om att för helåret nå en orderingång och nettoomsättning på cirka 70 Mkr som ambitiös. Bruttomarginal Bruttomarginalen i den svenska rörelsen uppgick under perioden till 10,4% och 14,2% för kvartal 3, och har kontinuerligt förbättrats under året. Rörelsens kostnader De operativa kostnaderna i den svenska rörelsen uppgick under perioden till 24.1 MSEK och till 7.4 MSEK under kvartal 3. De operativa kostnaderna i jämförelse med rörelsens intäkter visar på ett relationstal för perioden på 0,96 och för kvartal 3 på 0,65 och visar på en ökad kostnadseffektivitet. Periodens resultat Av periodens negativa resultat representerar den svenska rörelsen -22.8 MSEK och den utländska rörelsen -8.1 MSEK. Koncernens förlust under kvartal 3 uppgick till -9.2 Mkr att jämföra med - 14.6 Mkr under kvartal 2. Förlusten i den svenska rörelsen kvartal 3 uppgick till -6 Mkr. Periodens negativa resultat har belastats med 4.6 MSEK, kostnader hänförliga till nyemissionen i april och registreringen som publikt bolag. Investeringar Investeringar i inventarier och dotterbolag uppgår till 0,9 MSEK i moderbolaget. Moderbolagets investeringar i applikationer, (externa kostnader för utveckling av sajten), uppgår till 1.7 MSEK vilka aktiveras och avskrives över 5 år. Koncernens investeringar i inventarier uppgår till 1.2 MSEK och i applikationer till 1.7 MSEK. Likviditet Likvida medel uppgick per 30 september till 21.5 MSEK i moderbolaget och 22.6 MSEK i koncernen. Den ökade kostnadseffektiviteten innebär att likviditeten med nuvarande koncernstrategi är säkrad drygt 7 månader utan externt kapitaltillskott. Med en mindre offensiv strategi, speciellt avseende den internationella expansionen, bör likviditeten räcka till förväntad lönsamhet under fjärde kvartalet år 2001. "Path to Profitability" Målet att uppnå lönsamhet i den svenska rörelsen under fjärde kvartalet år 2001 kvarstår. Internationell Expansion Den internationella expansionen är för närvarande koncentrerad till Singapore och Tyskland. Den ursprungliga målsättningen och satsningen har signifikant reducerats. En mer aktiv marknadsföring avvaktar en tydlig bild av snar lönsamhet i den svenska rörelsen. Den internationella expansionen har totalt förbrukat ett kapital på cirka 7 MSEK. Effektiv Tillväxt - BlueMarx i världsklass I en jämförelse med andra e-handlare, såväl i Sverige som internationellt, har BlueMarx använt betydligt mindre kapital. Det använda kapitalet i koncernen, inklusive investeringar och kapitalanskaffningskostnader, har sedan starten i april 1999 kunnat begränsats till 38.7 MSEK, varav 29.4 MSEK i den svenska rörelsen. De totala marknadsföringskostnaderna i den svenska rörelsen har begränsats till 14.2 MSEK. Enligt en nyligen publicerad undersökning anser Gartner Group att effektiviteten hos ett e-handelsföretag är av stor betydelse för hur företaget kommer att utvecklas. Gartner Group sätter marknadsförings- kostnaderna i relation till försäljning för att få ett mått på effektiviteten i e-handelsmodellen och för att mäta hur välmående ett nystartat företag är. Många e-handelsföretag har ett relationstal som ligger på 6 eller 7 medan lyckade satsningar ligger på cirka 0,4. BlueMarx relationstal för den svenska rörelsen ligger på 0,57 under årets första nio månader. Detta gör BlueMarx till en av de mest effektiva satsningarna inom e-handel. Beaktar man förutom marknadsföringskostnader också det totala kapitalet använt i förhållande till försäljning hamnar BlueMarx relationstal för den svenska rörelsen på 1,17 i en särställning jämfört med andra e- handelsföretag. Utökad Service Med ambitionen att driva utvecklingen av nybilsförsäljning via Internet och utöka servicen till våra kunder har BlueMarx´s dotterbolag CarCartel i samarbete med Nordbanken Finans introducerat förmånliga billån för finansiering av inköp av nya bilar. Ansökan till OM Stockholmsbörsens O-lista BlueMarx anser sig nu moget för att noteras officiellt och tar som ett av de första e-handelsföretagen steget full ut och ansöker om en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. BlueMarx styrelse har fattat beslutet att lämna in ansökan under det första kvartalet 2001. Stockholm den 23 oktober 2000 Peter Elmlund Verkställande Direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. BlueMarx affärsidé BlueMarx affärsidé är att med kooperativ handel, eller co-shopping, på Internet pressa priset på kapitalvaror till förmån för kunden. BlueMarx samordnar konsumenter genom att de bildar inköpsgrupper kring enskilda varor som kunderna själva föreslår. När tillräckligt många har anmält intresse för en inköpsgrupp presenteras BlueMarx-priset som är framtaget genom BlueMarx etablerade kontakter med de ledande leverantörerna inom respektive varukategori. Till skillnad från den gamla kooperationen samarbetar emellertid BlueMarx och konsumenterna kring enskilda varor utan föreningsbyråkrati och utan krav på medlemskap. BlueMarx finns på http://www.bluemarx.se För ytterligare information, kontakta: BlueMarx AB Peter Elmlund, VD Tel: 08-429 09 30, 070-529 09 31 Email: peter.elmlund@bluemarx.se Göran Barsby, Styrelseordförande Tel: 08-429 09 30, 0708-79 1101 Email: goran.barsby@bluemarx.se RESULTATRÄKNING juli- jan- april-juni sept sept Rörelsens intäkter 13 59211 88125 473 -10 -22 Varukostnader -12 732 150 882 Bruttoresultat 860 1 731 2 591 Personalkostna -4 162-4 764-8 926 der Marknadsföring -16 skostnader -10 824-5 254 078 Övriga kostnader -3 994-1 260-5 254 Avskrivningar -217 -156 -373 Rörelseresulta -28 t -18 337-9 703 040 Finansnetto -3 586 172-3 414 Minoritetsintr 208 334 542 esse Periodens -30 resultat -21 715-9 197 912 BALANSRÄKNING 30 Tillgångar juni Materiella 2 245 anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 917 Kortfristiga fordringar 8 882 Kassa och bank 22 594 Summa 34 638 tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 25 247 Långfristiga skulder 1 202 Kortfristiga skulder 8 189 Summa eget kapital och skulder 34 638 FINANSIELLA NYCKELTAL Nettoomsättnin g 25 473 Bruttomarginal , % 10,2 Periodens -30 resultat 912 Soliditet, % 72,9 Nettoinvesteri ngar 3 270 Eget kapital per aktie, SEK 36,24 Antal aktier vid periodens 696 slut 613 Antal anställda vid (Varav 20 i 30 utgången av period Sverige) RESULTATRÄKNING Svenska verksamheten Moderbolaget + CarCartel AB april- juli- jan-mars juni septjan-sept Rörelsens intäkter 4 653 8 789 11 650 25 092 Varukostnader -4 229 -8 248 -10 000 -22 478 Bruttoresultat 424 541 1 650 2 614 Personalkostnader -1 368 -2 327 -2 556 -6 250 Marknadsföringsko stnader -4 487 -6 332 -3 511 -14 330 Övriga kostnader -1 662 -328 -1 665 -3 654 Avskrivningar -9 -94 -58 -161 Rörelseresultat -7 102 -8 540 -6 140 -21 781 Finansnetto -41 -1 170 182 -1 030 Minoritetsintress 0 e Periodens -7 143 -9 710 -5 958 -22 811 resultat ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar