Kvartalsbokslut 1/1 - 31/3 2000

Kvartalsbokslut 1/1 - 31/3 2000 Belopp i ksek Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter 4,653 3,931 Periodens resultat -7,143 -6,983 Orderingång 8,990 7,584 Väsentliga händelser under perioden BlueMarx redovisar såväl fakturerad försäljning som orderingång under första kvartalet 2000 enligt ovan. Stora insatser har under perioden gjorts inom marknadsföring och teknikutveckling. Den internationella expansionen fortsätter planenligt. Utvecklingen i Singapore visar på en uppmuntrande försäljningsökning. Väsentliga händelser efter periodens utgång Orderingången för april månad är fortsatt god, bl a har den nya kategorin bilar öppnat mycket starkt. En nyemission genomfördes i april via Swedbank Markets. Emissionen övertecknades kraftigt och tillförde bolaget 50 MSEK. BlueMarx-aktien noteras fr o m 9 maj på Nya Marknaden. Lanseringen i Tyskland beräknas ske under juni/juli detta år. I Tidningen Visions ranking av de 100 främsta svenska E-handelssiterna kom BlueMarx på andra plats. Investeringar Investeringar i inventarier och dotterbolag uppgår till ca 120 KSEK. Likviditet Likvida medel uppgick per 31 mars till ca 1.6 MSEK men har avsevärt förbättrats genom nyemissionen i april. Stockholm den 8 maj 2000 Peter Elmlund Verkställande Direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Försäljningspriset för BlueMarx-aktien har tidigare fastställts till 366 kronor per aktie. Swedbank Markets är rådgivare och sponsor till BlueMarx. Stockholm den 4 maj 2000 BlueMarx AB Styrelsen BlueMarx affärsidé BlueMarx affärsidé är att med kooperativ handel, eller co-shopping, på Internet pressa priset på kapitalvaror till förmån för kunden. BlueMarx samordnar konsumenter genom att de bildar inköpsgrupper kring enskilda varor som kunderna själva föreslår. När tillräckligt många har anmält intresse för en inköpsgrupp presenteras BlueMarx-priset som är framtaget genom BlueMarx etablerade kontakter med de ledande leverantörerna inom respektive varukategori. Till skillnad från den gamla kooperationen samarbetar emellertid BlueMarx och konsumenterna kring enskilda varor utan föreningsbyråkrati och utan krav på medlemskap. BlueMarx i korthet * BlueMarx är ett svenskt aktiebolag som bedriver konsumentdriven kooperation på Internet. * BlueMarx hette inledningsvis WeBuy Sverige AB och startade den 30 april 1999. Företaget bytte formellt namn till BlueMarx den 21 februari 2000. * Bakom BlueMarx står grundarna tillika ägarna Peter Elmlund, Otto Wiksell, Peter Cederqvist och Tomas Hallberg samt cirka 100 privata och 12 institutionella investorer. Verkställande direktör för bolaget är Peter Elmlund. BlueMarx finns på http://www.bluemarx.se För ytterligare information, kontakta: BlueMarx AB Peter Elmlund, VD Tel: 08-429 09 31, 070-529 09 31 Email: peter.elmlund@bluemarx.se Swedbank Markets Björn Ogenstam Tel: 08-585 929 38, 070-830 88 82 Email: bjorn.ogenstam@foreningssparbanken.se Nicklas Paulson Tel: 08-585 919 85, 070-661 24 29 Email: nicklas.paulson@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar