Bock Capital: Försäljning av aktier i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Bock Capital Investors S.à r.l. (“Bock Capital”) har sålt 7 000 000 aktier i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) (“IES”) (Nasdaq Stockholm: ENG) till Paradigm Capital Value Fund och andra institutionella investerare rådgivna av Paradigm Capital AG (“Försäljningen”). Priset sattes till 67 kronor per aktie, vilket innebär att värdet av Försäljningen uppgick till totalt 469 miljoner kronor. ABG Sundal Collier AB (“ABG Sundal Collier”) var rådgivare till Bock Capital i samband med Försäljningen.

Som ett resultat av Försäljningen blir Paradigm Capital Value Fund tredje största ägare i IES, vars totala innehav efter Försäljningen uppgår till 3 305 621 aktier och röster i IES, vilket motsvarar 8,3 procent av totalt antal aktier och röster. Paradigm Capital Value LP blir ägare till 2 010 536 aktier och röster vilket motsvarar 5,0 procent av totalt antal aktier och röster i IES. Genom Försäljningen minskade Bock Capitals innehav från 19 904 970 till 12 904 970 aktier och röster i IES, och från 49,7 procent till 32,2 procent av totalt antal aktier och röster i IES. Bock Capital kvarstår som största ägare i IES.

Med sedvanliga undantag eller efter medgivande från ABG Sundal Collier har Bock Capital överenskommit om att inte sälja sitt innehav i IES under en viss tidsperiod (”Lock-up period”). Denna Lock-up period avseende resterande aktier i IES gäller i 120 dagar.

Om Bock Capital:
Bock Capital är ett Luxemburg-baserat private equity-bolag som investerar i europeiska tillväxtbolag. Bolagets mål är att investera i växande och lönsamma företag. Bock Capital har varit verksamt på den europeiska marknaden sedan 2007 och besitter gedigen kunskap inom sektorerna teknologi, finansiella tjänster, företagstjänster, hälso- och sjukvård samt konsumentindustri. Bolaget erbjuder sina portföljbolag finansiellt och strategiskt stöd, samt tillgång till ett brett kontaktnätverk. Portföljbolagen erbjuds även stöd i händelse av börsnotering, skuldfinansiering eller vid förvärv och fusioner.

Om Paradigm Capital Value Fund:

Paradigm Capital Value Fund grundades 2007. Fondförvaltaren Paradigm Capital AG är baserad i München, Tyskland. Fonden följer en dedikerad ”value investing”-strategi influerad av Graham och Dodd under ordförandeskap av Professor Bruce C N Greenwald. Fonden har ett långsiktigt fokus utan tidsbegränsningar på dess investeringar. Fonden investerar i publika bolag i Europa med fokus på Nordiska länder, tysktalande länder och Storbritannien.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i IES i någon jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av Försäljningen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”). IES har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Dokument & länkar